Naturvernforbundet krever reguleringsplan for sykkelanlegg i Sørmarka

Gjennom presseoppslag har vi blitt kjent med planer om bygging av en bane for terrengsykling i Sørmarka. Etter det vi forstår skal banen anlegges i den nordvendte skråningen ved Auglendstunnelen. Prosjektet er etter det vi kan se ikke medtatt i prioritert handlingsplan for idretts- og friluftslivsanlegg 2004-2007.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Stavanger kommune
Kultur og byutvikling
Olav Kyrresgate 23
4005 Stavanger Stavanger 24.03.04

Naturvernforbundet krever reguleringsplan for sykkelanlegg i Sørmarka

Gjennom presseoppslag har vi blitt kjent med planer om bygging av en bane for terrengsykling i Sørmarka. Etter det vi forstår skal banen anlegges i den nordvendte skråningen ved Auglendstunnelen. Prosjektet er etter det vi kan se ikke medtatt i prioritert handlingsplan for idretts- og friluftslivsanlegg 2004-2007.

Naturvernforbundet vil bemerke følgende :

1) I våre kommentarer til kommuneplanens arealdel 2002-2017 (14.01.2003) anmodet vi om at det ble tydeliggjort et klart skille mellom idrettsanlegg og friområder. Idrettsanlegg er bebygde arealer og er ikke nødvendigvis åpne for allmennheten. Denne sammenblandingen av arealkategorier kan resultere i forslag om idrettsanlegg i friområder som er i konflikt med almennhetens interesser og som i tillegg kan ha negative virkninger på biologisk mangfold og kulturlandskap.

2) Vi er ikke kjent med at det utarbeidet reguleringsplan for det aktuelle sykkelanlegget i Sørmarka. Når det ikke skjer vil organisasjoner som representerer almenne interesser samt brukere av friområdet, bli fratatt en demokratisk rettighet til medvirkning og ytring. Vi stiller også spørsmål om det er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser å gjøre betydelige fysiske inngrep i et friområde uten at det foreligger en plan for anlegget som legges ut for offentlig høring. Det planlagte tiltaket innebærer dessuten terrenginngrep av et slikt omfang at kulturminneloven kan komme til anvendelse.

3) Det aktuelle området for sykkelanlegg i Sørmarka har betydelige natur- og landskapskvaliteter og inngår som et opplevelsesrikt element i turstinettet i Sørmarka. Området består av gammel, naturlig og lysåpen bjørkeskog og en bunnvegetasjon bestående av blant annet hvitveis. Området representerer en svært verdifull naturtype i Sørmarka, og et stort fysisk inngrep her vil være svært lite ønskelig. Om vurderinger i forhold til biologisk mangfold og landskapsestetikk har vært framme i planleggingen, kan ikke vi vite fordi prosessen har vært lukket.

4) I en åpen, offentlig planprosess vil interessekonflikter bli belyst og avklart. Samtidig vil det i prosessen kunne komme innspill til alternative lokaliseringer som kan virke konfliktdempende. I denne saken har det ikke vært en slik prosess, og vi og andre interesser har følgelig ikke kommet til orde med konkrete innspill og konstruktive forslag i prosessen. Det beklager vi sterkt.

Naturvernforbundet vil med dette be om at planen for sykkelanlegg i Sørmarka blir fremmet som en reguleringsplan.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma Erik Thoring
Styreleder Daglig leder

Gjenpart til:

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd.
Per Grimnes
Olav Stav