Naturvernforbundet politianmelder grunneier

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

07.08.2001: Naturvernforbundet politianmelder grunneier

Stavanger 7.08.01 Lensmannen i Bjerkreim 4389 Bjerkreim


Stengning av Ognaelva ved Eikeland, Bjerkreim kommune Brudd på lakseloven og vannressursloven

Naturvernforbundet i Rogaland vil med dette anmelde ulovlig stengning av Ognaelva ved Eikeland i Bjerkreim kommune. På grunneier xxxxs eiendom er elva stengt ved utfylling av grusmasse og dyrkingsstein. Stengningen hindrer fiskens frie vandring i elva, i strid med bestemmelsene i lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (§ 7) . Det er heller ikke tillatt å gjennomføre stengningstiltak i henhold til § 8 og 11 i lov om vannressurser.

Etter det Naturvernforbundet kjenner til har ikke grunneier søkt om dispensasjon fra noen av de ovennevnte lover. Vi betrakter derfor tiltaket som klart ulovlig, og krever at grunneier blir pålagt å fjerne sperringene umiddelbart. Vi ber om at det ulovlige inngrepet i elva blir etterforsket og påtalt.

Steinfyllingen i elva ble befart torsdag 2. august. Den største steinfyllingen (se avmerking på vedlagte kartutsnitt) krysset hele elvas bredde og bestod av en såle med grus og småstein med stor nydyrkingsstein oppå. De store steinene hadde jordlag, og har følgelig ikke ligget i elva lenge. Sperringen hindrer laksens frie vandring i elva , gytemuligheter og fiske.

Vi vedlegger tre bilder av sperredammen inkludert ett bilde som også viser elvefylling nummer to.

Ca. 100 meter ovenfor den omtalte sperredammen registrerte vi også en mindre steinfylling på tvers av elva. Denne fyllingen hviler på en støpt betongsåle. Inngrepet her fungerer som en elveterskel, og er ikke på samme måte til hinder for fiskens vandring i elva. Men også dette inngrepet anser vi for ulovlig med mindre det er gitt tillatelse til utfyllingen.

Vi er videre kjent med at grunneier har foretatt graving i og ved elvas utløp til Ognavatn. Det har blant annet medført endringer i elvas naturlige leie. Fra lokalkjente personer har vi fått informasjon om det til tider foregår grusuttak i elva. Vi har ikke opplysninger om når dette har skjedd sist. Etter vår oppfatning er også dette tiltak som kun kan utføres dersom det foreligger konsesjon. Naturvernforbundet kjenner ikke til at det foreligger konsesjon for noen av de omtalte tiltak.

Ognaelva er en av Rogalands beste lakseelver, og er foreslått som nasjonalt laksevassdrag. Det forutsetter at grunneiere og andre parter bidrar til å opprettholde og forbedre elvas tilstand. Steinfyllingene i elva er et klart negativt inngrep og dessuten i strid med gjeldende lovverk som regulerer inngrep og aktiviteter i vassdrag.

Vi ser med stort alvor på utfyllingene og andre inngrep som er gjort i Ognaelva ved Eikeland, og ber Lensmannen i Bjerkreim om prioritere etterforskning av vår anmeldelse.


Vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland


Erik Thoring Daglig leder


Vedlegg:
Kartutsnitt av Ognaelva ved Eikeland.
Bilder av elvefyllinger, fotografert torsdag 2.8 ca. kl. 13.

Gjenpart av anmeldelsen er sendt til:
Norges vassdrags- og energidirektorat, Boks 5091, Majorstua, 0301 Oslo Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim Bjerkreim kommune, 4389 Bjerkreim Rogaland Politikammer, Pb. 8, Sentrum, 4301 Sandnes Fylkesmannens miljøvernavdeling, Pb. 59, 4001 Stavanger Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland, Pb. 313, 4291 Kopervik