Naturvernforbundet ryddet holme

Den eneste holmen i Mosvatnet i Stavanger er ryddet for skog og kratt. Håpet er at den rødlistede hettemåka skal etablere seg her til våren.

Den tykke isen på Mosvatnet er godt for mer enn skøyting og skiløping. Den kan brukes til å bære tungt utstyr. Det var det nemlig bruk for da Naturvernforbundet og park- og idrettsetaten i Stavanger kommune ble enige om å rydde den eneste holmen i Mosvatnet. Det har ikke vært drevet skjøtsel på holmen så lenge noen kan huske, og resultatet har vært fullstendig gjengroing. Ved å åpne holmen, kunne den igjen bli attraktiv for vannfugler. Særlig hettemåkene i Mosvatnet trenger en bedre og tryggere hekkeplass.

Hettemåkene har nemlig hatt en trist utvikling de siste 35 årene. Ikke bare i Stavanger, men på hele Jæren. Bestanden har gått tilbake med rundt 95 prosent siden 1975. Det fremgår av en undersøkelse som Erling K. Sømme Kielland med flere har publisert i siste utgave av Falco. I Stavanger er siutasjonen enda mer dramatisk. Her er hettemåka nesten utryddet som hekkefugl. En liten koloni klamrer seg fast i ei bukt lengst sør-øst i vatnet. I 1975 ble det registrert 100 hekkende par i vatnet, i 2009 er hekkebestanden halvparten så stor.

To tredjedeler av holmen ble ryddet for skog og kratt i løpet av tre-fire dager i januar. Foruten Naturvernforbundets medarbeidere deltok mannskaper fra Stavanger Natur- og idrettservice med flisekuttere. Enkelte eldre trær er satt igjen pluss en god del av kantvegetasjonen der det er kjent at en toppdykkerfamilie har sin hekkeplass.

Så gjenstår det å se til våren om hettemåkene og eventuelle andre vannfugler finner den ”nye” holmen attraktiv som hekkeplass.

Fugleøya i Mosvatnet er ikke lenger gjengrodd