Naturvernforbundet trekker anmeldelse, men opprettholder kritikken mot Hå kommune

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

14.05.02: Naturvernforbundet trekker anmeldelse, men opprettholder kritikken mot Hå kommune

Stavanger 14.05.02

Bonde Terje Mattingsdal
Hå kommune v. jordbrukssjef Olav Magne Tonstad
Ogna Bondelag v. Ola Undheim
NVE
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Fylkesmannens landbruksavdeling
Direktoratet for naturforvaltning
Jærbladet

Naturvernforbundet trekker anmeldelse, men opprettholder kritikken mot Hå kommune

I flere offentlige utredninger er Jærens verneverdige restaraler beskrevet og kartfestet. Hensikten med denne kartleggingen er å informere grunneiere og lokale myndigheter om hvilke verneverdier som er knyttet til de aktuelle områdene. Kartleggingene skal inngå i kommunenes beslutningsgrunnlag dersom det kommer forslag om inngrep som kan ødelegge verneverdiene.

Bonde Terje Mattingsdal var ikke kjent med disse registreringene da han i 1997 og 1999 søkte Hå kommune om å nydyrke et 21 dekar stort beiteareal på Vetteland ved Fuglestadåna. Mattingsdal har fått tillatelse til nydyrkingen. I tillatelsene er det ikke satt vilkår om gjensetting av vegetasjonssone ved bekk som er vist på økonomisk kartverk. Det mener vi er klart i strid med § 6 i forskrift om nydyrking, uansett om bekken har årssikker vannføring eller ikke. Etter denne paragrafen skal det ved en dyrkingstillatelse stilles krav om gjensetting av kantsone langs vassdrag, henholdsvis seks eller to meter.

Det er kommunens ansvar å påse at regelverket blir fulgt når dyrkingstillatelse blir gitt.

Av de kommunale sakspapirene fremgår det heller ingen vurderinger av verneverdiene i det aktuelle området, selv om disse er beskrevet og kartfestet i tre utredninger. Vi kan følgelig ikke se at kommunen har etterlevd nydyrkingsforskriftens §5 heter det bl.a. heter at «ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf.§3 fjerde ledd.»
Registrerte og kartfestede verneverdier på den aktuelle eiendommer fremkommer i disse rapportene:

1) Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Rogaland (Fylkesmannnen i Rogaland 1994)

2) Verneinteressene i Fuglestadvassdraget (Miljørapport nr. 3-1994- Fylkesmannen i Rogaland)

3) Kartbok Aksjon Jærvassdrag, utgitt 1998.

Naturvernforbundet beklager at Hå kommune har ignorert vesentlig kunnskap om verneverdiene på Mattingdals eiendom. Kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre og bevare verdifulle kulturlandskap og biologisk mangfold.
Naturvernforbundet i Rogaland har i møte i Hå rådhus 2.5. drøftet den aktuelle saken med jordbrukssjef Olav Magne Tonstad, bonde Terje Mattingsdal og representanter fra bondelaga i søre Hå. På dette møtet opplyste Tonstad at kommunen nå igangsetter registrering av biologisk mangfold. Registreringene skal inngå i arbeidet med Hå kommuneplan. Det vil forhåpentlig føre til en bedre forvaltning av kommunens verdifulle restarealer.

Som det er kjent for Jærbladets lesere har Naturvernforbundet meldt Terje Mattingsdal til politiet for brudd på vannressursloven og forskrift om nydyrking. Vi ser i ettertid at anmeldelsen ikke burde vært rettet mot Mattingsdal. Naturvernforbundet trekker med dette anmeldelsen tilbake, og ber Terje Mattingsdal om unnskyldning for de ubehageligheter saken har medført.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder