Nei til bygging i Boganesvika

Kommunalstyret for byutvikling har tillatt bygging av enebolig innerst i Boganesvika i Stavanger. Naturvernforbundet mener vedtaket blant annet strir mot kommunens egne overordnede retningslinjer for vern av biologisk mangfold. Vedtaket er påklaget til Fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmannen i Rogaland Pb. 59, Sentrum 4001 Stavanger Stavanger 20.05.05

KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK ? GAMLE JÅTTÅVEGEN 60, GNR/BNR 16/481 SØKNAD OM DELING

Naturvernforbundet fremmer klage på vedtak i ovennevnte sak med følgende begrunnelse:

1) Stavanger kommune har som overordnet mål at ubebygd strandsone ikke skal bebygges, og at allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen skal sikres. Kommunalstyret har godkjent bebyggelse på en sjønær ubebygd tomt som vil stenge for framtidig adkomst til sjøen innerst i Boganesvika.

2) Det er gjort tre politiske vedtak som har direkte og indirekte relevans til Boganesvika. Boganeset er regulert til friområde, og det er innført bygge- og deleforbud i det samme området med unntak for den omtalte eiendommen. I plan 1802 heter det bl.a. at den innerste delen av Boganesvika reserveres til våtmark for bevaring av fuglelivet. Stavanger kommune har med dette gjort det klart at Boganeset og Boganesvika skal reserveres som et framtidig natur- og friluftsområde med spesielle kvaliteter knyttet til biologisk mangfold.

3) I Stavanger kommuneplan 1994-2005 (side 52 og 53) er det lagt klare føringer for forvaltning av biologisk mangfold. Her heter der bl.a.:
?Sikring av det biologiske mangfoldet er det viktigste virkmiddelet for en bærekraftig utvikling.? Og videre: ? Disponere arealene som tjener det biologiske mangfoldet?.

Boganesvika og Revheimsvågen er de siste gjenværende større gruntvannsområdene i Stavanger. Per dags dato er ikke disse eller andre verneverdige våtmarker sikret verken etter naturvernloven eller spesialbestemmeler i PBL. Enhver bygging i strandsonen eller i dens nærhet vil ikke tjene det biologiske mangfoldet. Boganesvika er et svært presset område, og alle nye bebyggelsestiltak vil virke negativt på fuglelivet og på restene av strandsonevegetasjon.

4) Naturvernforbundet mener det er hevet over tvil at den godkjente deling i Gamle Jåttåvågen 60 vil virke negativt for områdets verdifulle biologiske mangfold, redusere tilgjengelighet for allmennheten og stenge sammenhengen mellom våtmarksområdet og det åpne, ubebygde arealet innenfor. Vi mener dette er klart i strid med kommunens egne prinsipper for en bærekraftig byutvikling, og dessuten bryter med intensjoner og formuleringer i vedtak som tidligere er gjort for dette området. Naturvernforbundet mener derfor at vedtaket som er gjort i sak 0128/05 må kjennes ugyldig.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Ketil Waagbø (s) Erik Thoring Fung. styreleder Daglig leder