Nei til nyplanting av sitkagran

Egersund Landsogns skoglag har fått tillatelse til å plante 37 500 sitkagran, hybridlerk og japanlerk i et 150 dekar stort skogsområde i Omdalsheia. Naturvernforbundet mener planting av sitkagran er strid med forskrifta for fremmede arter.

I klagen som er sendt fylkesmannen i Rogaland heter det blant annet:

«I denne saka er det gitt løyve til utsett av eit treslag som står som SE på Norsk svarteliste, i strid med forskrifta og rettleiinga. Kunnskapsnivået om dei to andre treslaga bygger på eit svært spinkelt fagleg grunnlag som i det minste tilseier at ein er varsam med bruken av dei. Dessutan er det eit svært manglande kunnskapsgrunnlag om utsettingsområdet, og dei vurderingane som er gjort av det biologiske mangfaldet i området er mangelfullt. Elles er det også manglande vilkår knytt til internkontroll.»