Nei til svært forurensende fjernvarme i Jåttåvågen

Naturvernforbundet stiller seg positiv til at det bygges fjernvarmeanlegg basert på fornybare energikilder. Vi er derimot svært kritisk til at fjernvarmeanlegg skal fyres med fossilgass. Lyses forslag innebærer at fjernvarmeanlegget blir svært forurensende sammenlignet med et anlegg fyrt med biobrensel.Vi anbefaler at NVE ikke gir konsesjon til Lyse. NVE bør pålegge Lyse å fremme en ny søknad med et anlegg basert på biobrensel og varmepumper.

Norges vassdrags- og energidirektorat Stavanger 15. juli 2005 0301 Oslo
nve@nve.no

Kommentarer til Lyse AS sin Konsesjonssøknad for bygging og drift av fjernvarmeanlegg Jåttåvågen med høringsfrist 15. juli 2005

Naturvernforbundet stiller seg positiv til at det bygges fjernvarmeanlegg basert på fornybare energikilder. Dette er nødvendig for at elektrisitet skal frigjøres fra oppvarmingsformål til mer høyverdig bruk. Dette vil minske presset på utbygging av bl.a. ny vannkraft og bygging av nye kraftlinjer, noe som er svært belastende for naturen.

Vi er derimot svært kritisk til at fjernvarmeanlegg skal fyres med fossilgass. Vi mener at fjernvarmeanlegg må fyres med energi basert på forbrenning av biomasse. Lyses forslag innebærer at fjernvarmeanlegget blir svært forurensende sammenlignet med et anlegg fyrt med biobrensel.

Anlegget til Lyse vil medføre at de totale utslippene av klimagasser øker. De har ikke dokumentert at utbyggingen av fjernvarme basert på fossilgass vil erstatte oppvarming basert på mer forurensende energikilder. I motsetning til det som påstås i Lyses søknad er dette i strid med visjonen i Stavanger kommunes vedtatte energiplan: “Stavanger kommune skal være en modell/foregangskommune i ressurs-/energiforbruk og klimagassutslipp. Innen 2050 skal kommunens energiforbruk og klimagassutslipp være tilnærmet kommunens økologiske andel i globalt perspektiv. Stavanger kommune bidrar dermed til en rettferdig fordeling av verdens ressurser og forebygger negative konsekvenser av utslipp av klimagasser.” I St.meld. nr. 9 (2002-2003) Om innenlands bruk av naturgass mv. heter det side 38: ”Naturgass er den mest miljøvennlige av de fossile energikildene. Bruk av naturgass kan bidra til reduserte utslipp av forurensende gasser dersom den erstatter andre mer forurensende energibærere og dersom forbruksveksten alternativt ville vært basert på andre fossile brensler. Miljøgevinsten vil være avhengig av hvilken annen energikilde som alternativt ville blitt benyttet.”

Anlegget vil også medføre at utslippene av NOx øker. Dette er i strid med Regjeringens målsetning om å kraftig redusere disse utslippene. I St.meld. nr. 21 2004–2005 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er målet beskrevet å være ”Redusere utslippene av NOx i tråd med forpliktelsen i Gøteborgprotokollen”

Byggingen av det foreslåtte gassfyrte fjernvarmeanlegget vil bidra til å sementere energibruk basert på fossilgass på Nord-Jæren i svært mange år framover. Dette vil hindre utbygging av alternativ infrastruktur for biobrensel.

Vi er skeptiske til at Lyse skal drive både infrastrukturen for gassforsyningen og selve fjernvarmeanlegget. Fjernvarmeanlegget bør ha eiere som gjør at det på fritt grunnlag kjøper brenselet som er billigst ut fra generelle rammebetingelser gitt av myndighetene. Lyse, med sitt store behov for å få avsetning på fossilgassen de distribuerer, vil vegre seg til å bytte ut fossilgass med biobrensel selv om rammebetingelsene for bruk av dette skulle bli bedre.

Jåttåvågen ligger nær Gandsfjorden. Det er dermed svært gode muligheter for å bruke varmepumper som henter varme fra sjøen i området. Dette bør innarbeides i et opplegg for fjernvarmeanlegget.

Vi slutter oss til visdomsordet på tittelbladet i St.meld. nr. 21 2004–2005 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand: ”Et godt menneske forstår hva som er riktig, et stakkarslig menneske kun det som er lønnsomt (Konficius, kinesisk filosof (551–479 f. Kr.))”. Ledelsen i Lyse tilhører etter vår mening, i hvert fall i denne sammenhengen, den sistnevnte kategorien.

Vi anbefaler at NVE ikke gir konsesjon til Lyse ut fra de begrunnelsene som er gitt over. NVE bør pålegge Lyse å fremme en ny søknad med et anlegg basert på biobrensel og varmepumper.

Med vennlig hilsen

Jørund Ubøe Soma Ketil Waagbø
Leder Saksbehandler