NVE slakter Forsandåna

NVE har gitt Forsand Sandkompani AS tillatelse til å flytte og senke Forsandåna med inntil 13 meter. Tiltaket vil utrydde bestandene av ørret og laks og få betydelige negative virkninger for natur og landskap. Naturvernforbundet har påklaget NVE´s vedtak.

På tross av sterke advarsler fra blant andre NJFF, Rogaland og Fylkesmannen, mener NVE at 20 arbeidsplasser i 20 år betyr mer enn en levende, intakt elv. Elveløpet skal flyttes over en strekning på 1,5 killometer og senkes med inntil 13 meter slik at uttaket av sand og grus på Fossanmoen kan forlenges med 20 år. Det er ikke slutt når det er slutt. 

Her er Naturvernforbundets klage på vedtaket om flytting og enking av elva: 

NVE har lagt til grunn for sin avgjørelse at flytting og senking av elveløpet ikke gir store konsekvenser for naturmangfoldet på sikt og at fordelene med det omsøkte tiltaket er større en skader og ulemper for almenne og private interesser.

NVE og faginstansene som har uttalt seg, er enige om at tiltaket representerer en dramatisk og varig endring av elveløpet, landskapet og naturforholdene. Det er videre enighet om at senking og flytting av Forsandåna vil få negative konsekvenser for  flere arter i elva og i det nærliggende naturmiljøet. NVE hevder i motsetning til høringspartene at skadene på naturmangfoldet vil være opprettelige.

De fleste av de faglige instansene som har uttalt seg mener det er overveiende sannsynlig at inngrepet vil påføre naturmiljøet varige og uopprettelige skader for flere arter. Det gjelder i første rekke  elvas bestand av laks og sjøørrett som med stor sannsynlighet vil bli utryddet. Bestandene av sjøørret er i kritisk tilbakegang og det er av den grunn innført begrensninger i  frititdsfisket.

Alt plante- og dyreliv  vil bli negativt påvirket som  følge av endret elveløp, hogst av kantskog,  senking av  grunnvannspeil og endringer i lokalklima. Enkelte rødlistede arter av lav og mose kan utgå.

Forebyggende og restaurerende tiltak under og etter anleggsfasen kan ikke tilbakeføre elva og naturmiljøet til opprinnelig tilstand. Det er en umulighet. Dagens elveløp med tilhørende biologisk mangfold er et resultat av prosesser som har pågått over flere tusen år. Konsesjonen innebærer en ny menneskeskapt elvestrekning der levegrunnlaget for noen arter vil bli borte og for andre blir helt uforutsigbart.

Naturvernforbundet mener det er tilstrekkelig dokumentert og sannsynliggjort at flytting og senking av Forsandåna vil medføre store negative, varige konsekvenser for naturmangfoldet.
Etter vår oppfatning er tiltaket i strid med Naturmangfoldlovens §4 og §5 og vi anmoder derfor om at NVE´s vassdragskonsesjon blir opphevet.