Ny fylling i Sørmarka

Stavanger kommune har verken vilje eller evne til å hindre fyllinger i friområdet i Sørmarka. Fire år etter den forrige ulovlige fylllingen, er grunneier i gang igjen. Som sist er det er et såkalt «vassjukt» beite ved Sørmarkaveien som blir drenert og fylt med grus, stein og jord.

I 2007 ble kritikken fra Naturvernforbundet og Fylkesmannen møtt med en mur av taushet fra Stavanger kommune. Fylkesmannen har makt og myndighet til å instruere kommunen, men lot det være. Fyllingen av et biologisk viktig fuktområde ble fullført. 

Grunneieren av beitemarka som er båndlagt som friområde i gjeldende kommuneplan,  har notert seg at tilgivelse funker bedre enn tillatelse. I vår har vedkommende gått i gang med en ny utfylling av et fuktig område i beitemarka. Denne gang ble fyllingen beordret stanset av byggesaksavdelingen. Etter det Naturvernforbundet kjenner til var det ikke gitt tillatelse til fyllingen verken etter plan- og bygningsloven eller nydyrkingsforskriften i jordloven. 

På tross av stoppordren har grunneier fortsatt drenering og utfylling av et flere dekar stort område. I beitemarka har det i en årrekke hekket et vipepar. Beitemarka med sin blanding av tørrmark og fuktmark er ideell for vipa. Det er stor fare for at denne hekkelokaliteten nå går tapt som et direkte resultat av fyllingene. Vipa er som mange vet i sterk tilbakegang, og Stavanger kommune har iverksatt tiltak for å beskytte hekkeområdene på kommunal grunn. Men i Sørmarka er vipelokaliteten i privat eie og der gjelder det åpenbart andre regler. 

Kommunens friområdeprosjekt har vist en sterk og pågående iver i å ekspropiere jordbruksarealer på Tasta sjøl om grunneier der gjør alt han kan for å ta vare på naturmangfoldet. I Sørmarka  blir naturmangfoldet rasert og friområdeprosjektet er totalt fraværende. Det er grunn til å spørre hvilken agenda og hvilket mandat friområdeprosjektet egentlig har. Det er åpenbart  ikke prosjektets mål og hensikt å innløse friområder for å ta vare på naturmangfoldet.