Nye angrep mot Jørpelandsheia

Hadde lokalpolitikere og fylkespolitikere sagt ja til Preikestolen nasjonalpark, ville det aldri blitt reist forslag om bygge ut Lågalia mellom Svortingsvatn og Dalavatn. Så lenge Jørpelandsheia og Preikestolområdet er uten vern, er det fritt fram. Først Skurvedalen og nå det populære friluftsområdet ved Dalavatn og Lågalia.

Av Rune Folkvord, styremedlem i Naturvernforbundet i Strand

Elva fra Svortingsvatnet ned Lågalia renner i sin helhet i sitt
naturlige elveleie pr dato. Ved en eventuell utbygging vil denne elva
forsvinne og en av Strands mest synlige og markante fossefall vil
forsvinne for alltid. Liarvatnet og Forenesområdet er inngangsporten
til Strand sitt mest brukte og viktigste friluftsområde.
Lyse sine planer er å legge hele fossen i rør/tunnel fra
Svortingsvatnet til Dalavatnet der det bygges et pumpe-kraftverk for å
produsere el.kraft og å pumpe overskuddsvann opp igjen til
Svortingsvatnet.

Selv om denne fossen er tørr i lange tider av året er den i dag en
stor og positiv miljøfaktor som understreker naturen ved rennende vann.

Med de nye utbyggingsplanene vil vannet gå i rør hele året selv om
det etableres en minstevannføring. Den planlagte minstevannføringen er
så liten at fossen i praksis ikke vil være synlig blant steinene.

Planlagt vei fra Liarvatnet ned gjennom Furunesområdet og rundt
Dalavatnet vil gjøre store inngrep i terrenget. Denne veien kan
ødelegge for speideren sin badeplass/strand ved Dalavatnet, og arbeidet
som speideren har lagt ned her vil miste en del av sin verdi.

Veien rundt Dalavatnet med sine inngrep langs strandsonen vil også
gjøre at naturopplevelsen blir sterkt redusert da området vil fremstå
som mer urbanisert. Veien vil bli et sår i naturen og forstyrre
opplevelsen av fin natur i enda sterkere grad. Det vil si at vi mister
enda en flott del av naturen i våre nærområder. Området er
tilgjengelig nok med de stiene som er der og gir utfordring til de yngre
som ferdes der.

En pumpe-kraftstasjon ved Dalavatnet vil også produsere støy, og dette
vil være særdeles sjenerende for turgåere og for fastboende i Dalen.

Eiendommen Foreneset er kjøpt av Strand kommune hvor
Miljøverndepartementet har betalt 50% av kjøpesummen. Eiendommen ble
kjøpt for at friluftsliv for allmenheten skal prioriteres. Et
kraftanlegg med bygging av veier, kraftstasjon og tunnel er omtrent så
langt fra friluftsformål som vel mulig.

Hele kommunens eiendom er i kommuneplanens arealdel båndlagt som
friluftsområde. Forenesområdet er et svært mye brukt utfartsområde
for befolkningen, både nærområdet rundt tunet og som
innfallsport/utgangspunkt til heiområdene lengre øst. Området er et
av de viktigste og mest brukte tur og rekreasjonsområdene i Strand
kommune.

Området ligger også inne i det området som er foreslått til
Preikestolen Nasjonalpark.
Hele området langs Jørpelandsvassdraget er også vedtatt i
“partnerskapsavtalen” å være en grønn korridor. Det vil si at det
ikke skal fortas inngrep som forstyrrer.

Kraftutbygging i Rogaland:

Rogaland er det fylket i Norge som i størst grad har bidratt med
vannkraftutbygging, ca 75% av all tilgjengelig vannkraft er allerede
utbygd.

Dalen 2 utbygging er foreslått utbygd av Jørpeland kraft AS. JKAS er
eid av Lyse 66% og et tysk investeringselskap 33%. Det er ikke riktig at
vi gir fra oss våre siste deler av vassdragsnaturen for at utenlandsk
kapital skal tjene penger på vår bekostning.

Rogaland fylke har for lengst oppnådd sitt mål med ny utbygging av
fornybar vannkraft.