Oljevernberedskapen sviktet

Naturvernforbundet krever full gjennomgang av oljevernberedskapen og Jærkommunenes roller og ansvar

Ledelsen av oljevernberedskapen for Jærkysten gjorde flere alvorlige feilvurderinger da det kom inn meldinger om oljeskadet sjøfugl i helga. Naturvernforbundet i Rogaland ber fylkesmannens miljøvernavdeling om å ta initiativ til en grundig oppsummering og evaluering av de vurderinger og tiltak som ble gjort av oljevernberedskapen/kommunene.

Nestleder i IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing) brannsjef Eivind L. Rake uttalte til NRK-Rogaland mandag at det dreide seg om et mindre oljesøl og at beredskapsplanen for Jærkysten derfor ikke ble iverksatt. Rake opplyste at mannskaper fra 110 avlivet 6 oljeskadede sjøfugler i løpet av lørdag og søndag.

Uttalelsen vitner om dårlig dømmekraft og sviktende kompetanse hos beredskapsansvarlig.

Etter det vi kjenner til kom det allerede lørdag inn flere meldinger fra publikum som indikerte at oljesølet hadde rammet betydelige deler av Jærstrendene. Beredskapsansvarlig burde på dette tidspunkt ha utkommandert biologisk kompetente fagfolk for å få klarlagt oljesølets eksakte omfang i kommunene Hå, Klepp og Sola. En slik systematisk gjennomgang ville gitt informasjon om det samlede antallet oljedrept og oljeskadet fugl på land samt eventuelle observasjoner av oljeskadet fugl på sjøen. Registreringene sammenholdt med eksisterende kunnskap om sjøfuglforekomstene langs jærkysten, ville høyst sannsynlig gitt klare indikasjoner om oljesølets omfattende og drepende konsekvenser for sjøfuglbestandene allerede på lørdag. Meldingene som kom inn på søndag ville vært den definitive bekreftelse på oljesølets svært alvorlige skadevirkninger. Skadene som oljesølet forårsaket på Jærkysten i helga er det alvorligste tilfellet på 20 år.

Beredskapsansvarlig baserte sine vurderinger på tilfeldige og sporadiske observasjoner, og unnlot å samle inn den informasjon som på et tidlig tidspunkt kunne ha varslet om katastrofens omfang. Vi velger å kalle det en katastrofe, fordi oljesølet har tatt livet av flere hundre sjøfugler, hvorav de fleste gjelder den utryddingstruede alkefuglen, lomvi. At det er snakk om begrensede mengder oljesøl har i denne sammenheng mindre betydning. Derfor er det en klar feilvurdering når beredskapsansvarlig sier at oljesølet var lite og at beredskapsplanen derfor ikke ble iverksatt.

Det er sterkt kritikkverdig at beredskapsansvarlig ikke varslet fylkesmannens miljøvernavdeling som har forvaltningsansvaret for Jærstrendene landskapsvernområde. Vi er også kjent med at beredskapsansvarlig søndag kontaktet konservator Olav Runde ved Stavanger Museum med spørsmål om telefonnummer til kontaktpersoner i Norsk Ornitologisk Forening. Dette vitner om en oljevernberedskap som ikke fungerer slik den skal.

Etter det vi kjenner til ble oljesølet oppdaget først da hele eller deler av sølet nådde land. Vi er heller ikke kjent med at det er oppdaget oljesøl på sjøen som kunne ha vært tatt opp. Men ved å aksjonere når de første observasjonene kom inn lørdag, kunne fly, skip og helikopter i det aktuelle farvannet blitt anmodet om å rapportere om oljesøl. Kystvakta eller andre offentlige maritime instanser kunne om værforholdene tillot det, blitt dirigert til aktuelle farvannet for å observere og om mulig skremme bort sjøfugler som var truet av oljesøl. Vi mener toleranseterskelen for oljesøl må senkes flere hakk ut fra erkjennelsen av at mindre, såkalte «driftsutslipp» kan føre til omfattende og alvorlig skade på sjøfuglbestandene.

I henhold til viltloven og dyrevernloven skal skadet vilt avlives. Det er kommunene sitt ansvar å sørge for at avliving skjer forsvarlig og uten opphold. Kommunene Hå, Klepp og Sola har på ingen måte oppfylt lovverkets krav. Kommunene og dets beredskapsorgan (110) burde ut fra meldinger og sunt skjønn ha forstått at det kontinuerlig kom til land oljeskadet sjøfugl. Likevel ble de faktiske forhold ignorert eller bagatellisert med det resultat at skadet vilt ble påført unødvendige lidelser. At beredskapsmannskapene fra 110 kun avlivet 6 skadede sjøfugler i løpet av lørdag og søndag, forteller om en tilfeldig og utilstrekkelig innsats.

Beredskapsansvarlig fikk på søndag informasjon som tilsa at antallet skadet fugl på strendene var betydelig høyere.
Vi vet ikke om beredskapen og /eller kommunene har en plan for avlivning og innsamling av oljeskadet og oljedrept sjøfugl. Hvis en slik plan foreligger og ikke ble iverksatt er det sterkt kritikkverdig. Hvis en slik plan ikke foreligger, krever vi at en plan blir utarbeidet umiddelbart . Eventuelle kostnader ved å utkalle nødvendige mannskaper skal etter forurensingsloven betales av forurenser. Dersom forurenser ikke er kjent, er det vår oppfatning at kostnadene må dekkes av staten ved SFT.

Vi vil avslutningsvis minne om at en rask iverksetting av hele eller deler av beredskapsplanen også kunne ha styrket sjansene for påvise skipet som har forårsaket det ulovlige oljeutslippet. Viktige observasjoner og bevis kan være forspilt fordi kommunene og beredskapsansvarlig valgte å sitte på gjerdet.

Naturvernforbundet i Rogaland mener helgas alvorlige oljesøl på Jærstrendene må føre til at oljevernberedskapen og kommunens ansvar og roller nå blir grundig gjennomgått og kraftig forbedret.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Arne Næsheim (s)
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder


Gjenpart til:
Interkommunalt utvalg for akutt forurensing, Sør-Rogaland
Statens forurensingstilsyn
Direktoratet for naturforvaltning
Rogaland Politidistrikt
Hå kommune
Klepp kommune
Sola kommune
Norsk Ornitologisk Forening
Norges Naturvernforbund
Media