Punkterer hjertet av Ryfylkeøyene

Finnøy kommune og Rogaland fylkeskommune vil bygge veier og bruer gjennom det vakreste natur- og kulturlandskapet i Ryfylke. Naturinngrepene vil bli formidable i det sårbare kystlandskapet og kan på ingen måte forsvare samfunnsnytten av det brutale prosjektet.

I dag er alle de bebodde Sjernarøyene, med unntak av Nord-Hidle, bundet sammen med bruer. Nå vil fylkeskommunen og Finnøy kommune gjøre det samme med øyarkipelet i sør-øst, nemlig Fogn, Bokn, Tjørnøy, Byre. Sauøy, Halsnøy og Børøy. Øyene vil få forbindelse med fastlandet via Børøy og Randøy. I tillegg vil det kollektive rutetilbudet med ferjer og hurtigbåter bli sterkt innskrenket. To ferjeanløp (Halsnøy og Fogn) vil bli redusert til ett. Og anløpene med hurtigbåt til småøyene vil bli avviklet eller sterkt innskrenket. 

Konsekvensene er en betydelig økt bilbruk for fastboende og hytteeiere. 

Men om mulig enda verre er naturinngrepene som byggingen av fem bruer og nye veier vil medføre. Verst vil det gå utover Sauøy som er regulert til friområde og som er uberørt og ubebygd i dag. Vegprosjektet omfatter betydelige inngrep og utfyllinger i strandsonen og betydelige innskrenkinger i den frie båtferdsel fordi flere av bruene vil ha lav seilingshøyde. 

Naturvernforbundet og Bavariaklubben har protestert  og mener  miljø- og naturkostnadene  ved prosjektet er langt høyere enn samfunnsnytten. 

Fylkeskommunen har nylig vedtatt planprogram for prosjektet, og det betyr at det skal lages en reguleringsplan. Alle som er opptatt av å ta vare på den siste intakte øygruppen i Ryfylke bør  nå mobilisere mot dette ødeleggende prosjektet. Er du i tvil skal du ta en titt på uttalelsen fra Norsk Bavaria Klubb som er en grundig redegjørelse av skadevirkningene for det enkle, miljøvennlige friluftslivet.