Referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet til Naturvernforbundet i Rogaland mandag 11.april. Han går dermed på sitt fjerde år som leder. Med seg i styret har Jørund fått følgende: Ketil Waagbø, Stavanger,(gjenvalg),Tor Ytre Arne, Stavanger, (ikke på valg), Ståle Undheim, Klepp, (ikke på valg),Reidun Ravndal, Sandnes, (ikke på valg),Eirin Haneberg Weyrauch, Sokndal, (ny).

Referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland

Mandag 11.april 2005 i Arkivet, Stavanger

Forhandlingene startet kl. 18.00. Det var 18 stemmeberettigede til stede hvorav 8 fra styret.

Årsmøtet var innkalt slik: Innkalling på www.naturvern.no/rogaland fra 3.mars, Rygjavern nr 1-05 i postkassene 6.4, to 1/4 side annonser i Rogalands Avis 8 og 11.04. I annonse i Aftenbladet 9.4.

Dagsorden for årsmøtet ble delt ut til deltakerne. Det var ingen merknader til dagsorden.

Valg av dirigent og referent

Etter forslag fra Ketil Waagbø ble Jørund Ubøe Soma valgt til ordstyrer, og Erik Thoring til referent.

Styrets beretning for 2004

Beretningen ble delt ut på møtet. Styreleder gikk gjennom beretningen avsnitt for avsnitt. Det var ingen merknader til beretningen og den ble enstemmig godkjent.

Regnskap for 2004

Regnskapet ble utdelt sammen med revisjonsberetning. Daglig leder redegjorde for regnskapet som gikk ut med et underskudd på kr. 14 949 etter finans. Underskuddet ble forslått dekket med det udisponerte overskuddet fra 2003 på kr. 77 983.

Regnskapet for 2004 ble enstemmig godkjent.

Budsjett for 2005

Daglig leder gjorde rede for styrets budsjettforslag for 2005. Her fremgikk det at NiR har et svakt økonomisk fundament, og at konsekvensene av dette er å redusere daglig leders stilling til 40 prosent inntil videre. Årsmøtet godkjente styrets budsjettforslag for 2005.

Arbeidsplan for 2005

Det ble ikke fremlagt arbeidsplan for årsmøtet. Styreleder redegjorde for de viktigste og tyngste sakene som det vil bli arbeidet med i 2005.
Uttalelse fra årsmøtet

Ståle Undheim ba om årsmøtets fullmakt til å utarbeide en uttalelse med utgangspunkt i et brev som er sendt fra SRN om det NVE-godkjente vindkraftverket på Høg-Jæren. Gitte Njå Thuresson mente vindkraftverket på Høg-Jæren må bygges og ønsket ikke at årsmøtet skulle gå videre med saken. Årsmøtet gikk mot 1 stemme inn for å gi fullmakt til Ståle Undheim om å formulere en årsmøteuttalelse om Høg-Jæren Vindpark i samsvar med NiR s syn på saken.

Valg av styre m.v. for 2005

Valkomiteens innstilling ble i sin helhet enstemmig tiltrådt av årsmøtet. Resultatet av valgene er dermed slik:

Styret 2005, faste medlemmer

Jørund Ubøe Soma, Sola, leder (gjenvalg)

Ketil Waagbø, Stavanger, styremedlem (gjenvalg)

Tor Ytre Arne, Stavanger, styremedlem (ikke på valg)

Ståle Undheim, Klepp, styremedlem (ikke på valg)

Reidun Ravndal, Sandnes, styremedlem (ikke på valg)

Eirin Haneberg Weyrauch, Sokndal, styremedlem (ny)

Valg av styreleder og styret ble gjort enstemmig, og var i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Styret, varamedlemmer

Ove Førland, Strand, gjenvalg

Tone Telnes, Stavanger, ny

Marius Gjerset, Stavanger, ny

Jan Kåre Ness, Haugesund, ny

Helene Østby Larsen, Hå, ny

Enstemmig vedtatt

Nominert til landsstyret:
Fast medlem: Eirin Haneberg Weyrauch

Vara: Ketil Waagbø

Delegater til landsmøtet:

Ståle Undheim, Klepp

Eirin Haneberg Weyrauch, Sokndal

Ove Førland, Strand

Revisor:
Anndi Lomeland Jacobsen (gj.v.)

Valgkomite:

Styret fikk årsmøtets fullmakt til å oppnevne ny valgkomite.

Valgkomiteen bestod av følgende:

Anne Katrine Lycke

Ole Martin Lund

Knut G. Austad

Årsmøtet ble avsluttet kl. 18.50

Erik Thoring Referent