Resnes blir vernet

Resnes ved Hålandsvatnet blir vernet, 20 år etter at Naturvernforbundet reiste verneforslaget. Resnes er den siste store kystlyngheia i Stavanger, midt i et aktivt jordbrukslandskap.

Dessverre har verneverdiene i det unike landskapet blitt redusert siden 1993. Verst er Stavanger kommunes bygging av en turvei tvers over området, i skillet mellom lyngheia og myra. Vegen er forsynt med standard lyktestolper som bidrar ekstra til å ødelegge helheten i området. I tillegg har byggingen av en hestebane på nabotomta ført til en uheldig drenering. Tjernet som en gang lå på Renes er nå helt gjengrodd. Gjengrodd er også store deler av lyngheia og beitemarka, som følge av langvarig mangel på skjøtsel og beiting.

Naturvernforbundet mener at turveien må fjernes og det må  anlegges en ny turvei i skråningen lengre sør i området. Det vil bety at man får bevart  et større sammenhengende, uforstyrret landskap som kan bli et potensielt hekkeområde for bakkehekkende arter som vipe, enkeltbekkasin og kanskje storspove. Dessuten vil det være flott for turgåerne å skue over landskapet istedet for å trø rett over det.

Resnes ble øremerket til naturvernområde i kommuneplanen fra 2006. I kommuneplanen er det tatt med et større verneområde enn det som nå blir foreslått regulert i plan 2429. Naturvernforbundet støtter kommuneplanens forslag og mener reguleringsplanen følgelig må utvides.

Grunneierne på Resnes har protestert heftig mot reguleringsplanforslaget. Det er dessverre ingen grunn til å tro at kommunen vil få et godt og konstruktivt samarbeid med grunneierne om rydding og drift av området. Derfor bør hele området innløses så snart som mulig.

Bildetekst:

Resnes anno 2013: Gjengrodd og punktert av en turvei.