Rogaland AP ber om utredning av nasjonalpark

Rogaland Arbeiderparti ber om utredning av Preikestolen nasjonalpark. Det ble vedtatt på fylkespartiets årsmøte i helga. Samtidig er Eirin Sund saksordfører når Stortinget skal behandle et forslag fra Venstre om å igangsette arbeidet med en nasjonalpark.

Årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti gjorde følgende vedtak i helga:

” Arbeide for utredning av Preikestolen nasjonalpark under forutsetning av at strømforsyningssikkerheten ivaretas.”

Vedtaket ble gjort med stort flertall. Enkelte lokallag fra Ryfylke stemte i mot.

Halehenget om strømforsyningssikkerhet må forklares. Det går i dag en høyspentlinje fra Lysebotn gjennom Preikestolområdet til Jørpeland. Enkelte  i Ap mener denne linja ikke må kreves fjernet i en nasjonalparkplan, med mindre linjeeieren Lyse sjøl ønsker det. En eventuell nasjonalpark må heller ikke hindre Lyse i å oppgradere/nybygge en 420 kv linje i traseen. Det er imidlertid  lite sannsynlig at Lyse ønsker å bygge en ny 420 kv i traseen gjennom Preikestolområdet.

Følgende fylkespartier har etter dette sagt ja til nasjonalparken med ulike formulering:
Rogaland Ap
Rogaland SV
Rogaland V
pluss Stavanger Høyre

Venstres to representanter på Stortinget har fremmet et Dokument 8-forslag om igangsetting  av en verneprosess for Preikestolen nasjonalpark. Arbeiderpartiets Eirin Sund er saksordfører og skal avgi energi- og milkjøkomiteens innstilling 29.mars. Behandlingen av saken i Stortinget er foreløpig berammet til 5.april.