Rydd opp i Risavika

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Send gjerne en kommentar til: rogaland@naturvern.no

25.5.2001: Rydd opp i Risavika

A/S Norske Shells raffineridrift i Risavika har resultert i forurenset grunn, forurenset grunnvann, forurenset biota og forurensede sedimenter. Naturvernforbundet krever at området sikres på en slik måte at helse- og miljøskadelige stoffer i grunnen ikke spres i miljøet. Hvordan dette i praksis utføres vil være avhengig av framtidig bruk av området Vi er imidlertid av den oppfatning at å anlegge et midlertidig deponi for oppgravde forurensede masser på området ikke er ønskelig av hensyn til faren for spredning av helse- og miljøskadelige stoffer til omliggende grunn, grunnvann, sjø (via avrenning av overflatevann) og biota.

A/S Norske Shell søker om å gjennomføre arbeidene under den gjeldende utslippstillatelsen for raffineridriften. Naturvernforbundet mener at dette ikke bør innvilges. A/S Norske Shell bør søke om en utslippstillatelse for de sikringstiltakene som er planlagt. Denne utslippstillatelsen bør være lik andre tillatelser for slike aktiviteter, spesielt for normer for tillatt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i grunnvann og i jord som må behandles/remedieres, og for utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer til luft, jord, vann og biota.