Ryggmyra kan bli reddet

Ryggmyra i Randaberg er den største gjenværende, intakte kystmyra på Nord-Jæren. Det har vært ønske om å gjøre myra om til et massedeponi, men nå kan disse planene bli stoppet.

Ryggmyra er en godt bevart hemmelighet der den ligger i «bakgården» til et forretningsområde ved Randabergveien og omgitt av jordbruksområder. Ingen andre steder på Nord-Jæren finnes det en så stor og flott myr.

Selv om myra er under gjengroing av lauvtrær og «gjenglemte» juletrær, er det store åpne arealer dominert av blokkebær, torvmyrull, duskmyrull, flaskestarr, krekling, tyttebær og flere lyngarter. Lengst øst i området er det rester av en dam.

I det siste har myras framtid vært en het diskusjon i Randaberg: Entreprenør Stangeland ønsker å ødelegge den verdifulle myra ved å dumpe masser fra utgravingsprosjekter der, men Naturvernforbundet, Norsk ornitologisk Forening og flere politikere har lenge kjempet mot.

I slutten av september deltok Naturvernforbundet i Rogaland på en befaring på myra, sammen med blant andre den nye randabergordføreren Kristine Enger(A) og politikere fra kommunalplanutvalg og formannskap. Alle viste forståelse og så behovet for vern av myra, og Naturvernforbundet håper og tror at myra nå blir reddet.  

Med en god reguleringsplan, skjøtselsplan og tiltak vil myra være til stor verdi både for regionens befolkning, men også fugler og dyr. Hvor ellers på Nord-Jæren kan man oppleve et sted der myrulla blomstrer i et gedigent duvende teppe? Myra vil også bli mer attraktiv for bakkehekkende fugler når den blir som den en gang var – åpen og fri for trær.