Sakte, men sikkert på Marøy

Det er ikke gjort i en håndvending å restaurere et gjengrodd kulturlandskap, det har dugnadsgjengen på Store Marøy fått erfare. Sjøl om det til nå er lagt ned over 1500 timer på rydding av den 120 dekar store øya i Gandsfjorden, gjenstår det mye arbeid. Hva som er gjort de siste to åra, og hva som gjenstår kan du lese om i Marøy-rapporten for 2004 og 2005.

Årsrapport Store Marøy 2004 og 2005

Det meste av arbeidsinnsatsen i 2004 og 2005 har skjedd i felt 3 med hogst og uttransport av ved og tømmer, rydding av einer og klargjøring for sviing. 22.juni 2004 ble 38 villsau satt ut på øya. 23 dyr overvintret 2004/05, og 15 sauer overvintrer 2005/06. Anslagvis mellom 300 og 500 personer har deltatt på organiserte turer i perioden som rapporten omhandler. Den samlede innsatsen på Marøy i 2004 og 2005 utgjorde 462 timer hvorav 112 timer oppdragsarbeide for kommunen.

Hogst og rydding:

Felt 1: Noe einer er ryddet på vestsiden av gårdsvegen av skoleelever. Plommehagen er ryddet, beskåret og gjerde oppsatt. Våren 2005 ble husbrønnen tømt for vann med hjelp av pumpe, og to aluminiumsrister montert ca 40 cm nede i brønnen som har en dybde på ca. 2 meter.
Gjenstår: Uttak av 15-20 spredte enkelttrær (ask) bl.a. ved hustuftene. Det største arbeidet blir å ta ut einer på den åpne beitemarka sør-øst for hustuften. Her skal såkalte ”skulptur-einer” settes igjen. På litt sikt er det aktuelt å ta ut einer langs bergveggen mot granskogen blant annet for å få fram de ”hengende hager med stiengjerder rundt. Gjerdene er delvis sammerast/urast og bør repareres. Ellers kan det gjerne tas ut mer einer i felt 1 blant annet for å bedre fremkommeligheten.

Felt 2: 2004: Kappet og samlet ”einerlik” i hauger i bukta lengst øst i feltet. Ryddet resten av einer i skråningen i nord mot Bryggemarka og plommehagen.
Gjenstår: Hogging av gjenstående einer (ca. 20 % av arealet) med påfølgende sviing. Rydde brent einer, men prioritere framkommelighet. Brenne av kvist- og einerhauger. Reparere raste steingjerder i feltet.

Felt 3: Ca. 220 sekker ved ( over 5 favner) tatt ut fra feltet i 2004 og 2005. I tillegg har Engøyholmen hentet et båtlass tømmer. To-tre asal står igjen. Høsten 2004 blåste den stor bergfurua over ende. Hovedstammen lagt igjen som ”balanseklopp”, greinverket kappet, kløyd. Utgjorde mer enn en halv favn ved! Det meste av einerkrattene er hogd og ryddet i hauger. Grov einer blir kappet til ved. All vegetasjon ved steingjerdene er ryddet.
Gjenstår: Det meste av den gjenværende eineren bør ryddes før sviing. Det vil gi et ”renere” landskap og gjør terrenget langt mer framkommelig enn i f.eks. felt 1 der ”einerlika” står tett enkelte steder. I gårdsdammen bør damfoten tettes med duk og betong slik at den holder bedre på vannet. Dammen må dessuten ryddes med rive et par ganger i året slik at ikke grasvekster tar overhånd.

Lyngsviing

Ingen sviing i 2004 og 2005. Det ble riktignok påstartet sviing i slutten av april i 2005, men dette ble avbrutt på grunn av tørke og sterk vind. 10-20 kvm ble brent av i det SV hjørnet i felt 3.
Gjenstår: I felt 1 bør de gjenværende einerkrattene ryddes og svis av. Flere kvisthauger i feltet bør brennes opp, det samme gjelder to-tre kvisthauger i felt 2. Deler av ”einerlika” i felt 1 bør kappes, samles i hauger og brennes. Hele felt 3 svis av når feltet er ryddet bortimot reint for einer. Sviinga her bør gjennomføres før 15.april 2006.

Beiting

2004: To geiter og en vær fra Lindøy beitet på øya siden vinter 2004. Den ene geita døde i juli, den andre ble hentet av Fritidsgården. Væren ble tatt inn 25.9. 38 villsauer ble satt ut på øya 22.juni ihht avtale med Kjell Helland og Bjarne Kvist Hansen, begge fra Strand. Det ble satt opp 3 informasjonskilt om sauebeitingen. 25.9 ble dyra samlet og skilt. 23 dyr overvintret 2004-2005. I løpet av vinteren fikk sauene ca. 30 baller med høy fra foringsautomaten i granskogen.

2005: 29.3.05 ble alle dyra hentet hjem til Strand for lemming. Et lam var allerede født på Marøy. 19.mai ble 29 sauer satt ut på øya hvorav 14 lam. 11. oktober ble sauene samlet og skilt. 14 søyer og 1 vær skal beite i vinter. Naturvernforbundet har tilsyn med sauene 3-4 ganger i måneden. Det har ikke vært registrert noen negative episoder (løshunder etc.)
Gjenstår: Sauene har brutt seg gjennom gjerdet, dette bør repareres. Det bør vurderes om det er nødvendig å ta dyra i land for lemming. Mister noen viktige uker i vektsesongen. Antallet vinterbeitende dyr er redusert fra 23 til 15 og det er antagelig fornuftig.

Friluftsliv og skolebruk

2004: Engøyholmen, fritidskontoret og fritidsgården gjennomførte 10-15 tall turer med barnehager, skoleklasser, SFO,foreninger og andre grupper. Det betyr at anslagvis 300 personer besøkte øya på organiserte turer. 24 7.klassinger fra Kyrkjevollen skole i Riska ryddet øya for søppel 22.04. Transporten ble besørget av Ryfylke friluftsråd. Klassen fraktet også 30 sekker ved, og satte ut froskeegg i gårdsdammen. Skolen var tilbake 2.11 med 50 7 klassinger og hogde ut et einerfelt vest for gårdsvegen. Elevene deltok også i utgravinger ledet av arkeolog Flemming Krøeger, RFK. Kyrkjevollen skole videreførte ikke samarbeidsprosjektet i 2005 pga økonomiske problemer.

25.mars deltok ca. 20 personer på en fagtur om kulturlandskap, beiting og gjengroing arrangert av Naturvernforbundet, Stavanger kommune og Ryfylke Friluftsråd. Botaniker Mons Kvamme fra Bergen orienterte og ”evaluerte” blant annet arbeidet på Store Marøy. Kvammes råd og synspunkter er utsendt tidligere. I tillegg til den organiserte trafikken, har fortøyningsboltene som ble montert i fjor ført til flere besøkende. 15.mai fikk øya ”uønskede” beboere i form av en permanent teltleir like ved hovedbrygga. Etter en klage fra Humanistisk Speidergruppe ble telt og søppel fjernet av RF rett før pinse. Det ene gjerdeklyveren ble fjernet, men ble gjenfunnet på svaberget vest for hovedbrygga. Klyveren ble satt tilbake på plass.

2005: Antallet organiserte turer gikk ned ift fjoråret pga av mindre tilskudd til transport. Også besøket ellers ble lavere enn før vesentlig pga dårlig sommervær. En publikumstur som var tillyst 24.august måtte avlyses på grunn av sterk kuling. Tre botanikere fra Strand saumfarte øya 30. mai og registrerte over 140 arter. Skoleguiden som har vært tilgjengelig som pdf på Naturvernforbundets hjemmeside, skal utvides, oppdateres og trykkes i løpet av 2006 forutsatt nødvendig finansiering. Natrurvernforbundet har fått tilsagn om økonomisk støtte fra FRIFO-Friluftslivets År 2005.

Gjenstår: Stien må ryddes og merkinga bør oppfriskes før sesongen 2006. Hovedbrygga bør utbedres i første omgang ved å hente opp stein fra sjøbunnen utenfor. Dette bør gjøres i løpet av våren 2006.

Arbeidsinnsats og økonomi

Samlet dugnadsinnsats var 355 timer fordelt med 166 timer i 2004 og 189 timer i 2005. I tillegg utførte Erik Thoring oppdragsarbeid for park- og idrettsetaten tilsvarende 112 timer. Bevilgningen fra kommunen har også dekket driftsutgifter. Det ble brukt i alt 462 timer på Marøy i de to åra. (Her må legges til at dugnadstallene for 2005 gjelder til 15.nov.) Ryfylke friluftsråd har bidratt med tre gratis transporter tilsvarende ca. 6 t. Det ble innkjøpt en Stihl ryddesag i 2004 som ble betalt med ca. 2900 fra Marøy-prosjektet og 2900,- fra Naturvernforbundet. Naturvernforbundet har i 2005 fått kr. 7000 fra FRIFO og kr 7000 fra FNF-Rogaland som er øremerket til tilrettelegging og publikumsrettede arrangementer.

Media og informasjon

2004: I 1.halvår hadde Sandnesposten en to siders reportasje fra Marøy i forbindelse med Kyrkjevollen skoles besøk på øya. Rogalands Avis hadde en dobbeltside i juni der villsauene var hovedtema. Naturvernforbundets tidsskrift Rygjavern har hatt innslag fra Marøy og i løpet av våren ble det opprettet en egen web-side www.naturvern.no/rogaland/marøy om Store Marøy prosjektet der rapporter, skoleguide, skjøtselsplan etc. er samlet. Norges Naturvernforbunds tidsskrift Natur & Miljø har hatt omtale av prosjektet Flyger Hans Henrik Nilsen fra Luftambulansen fotograferte Store og Litle Marøy ca. 18.mai. Ett av bildene er lagt ut på web-sida.

2005: NRK Rogaland hadde et ca 8 minutters TV- innslag fra Marøy i juli. Den planlagte losturen 24. august ble omtalt i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Naturvernforbundet rykket inn en fargeannonse over 1/3 side i Rogalands Avis. Aktivitetene på Marøy er jevnlig rapportert i Rygjavern og på Naturvernforbundets nettside.

Annet

Fra høsten 2004 og til mai 2005 disponerte dugnadsgruppen en 15 fots landstedsbåt med 8 hk påhengsmotor. Båten og motoren ble stilt gratis til disposisjon av henholdsvis Sigurd Wold og Helge Fossmark. Båten har ligget på leid plass i Østkanten Motorbåtforening i Breivik.

Asbjørn Simonsen lånte ut pumpe og slanger i forbindelse med tømming av brønn i april 2005. Han har også restaurert en steinbukk som skal brukes til restaurering av steingjerder.

Fra Madla Speidergruppe har Naturvernforbundet fått et 8-manns militærtelt med en delvis defekt vedovn. Ovnen er reparert og teltet fungerte vinteren 2005 som ”base-camp” for dugnadsgruppen.

Høsten 2005 opptok Naturvernforbundet et lån på kr. 25 000 til kjøp av en 20 fots livbåt med 8 hk Sabb diesel. Båten fra 1978 har plass til 20 personer. Den vil bli brukt til transport av mannskap og utstyr, frakt av ved og høyballer. Det vil også være et mål å bruke båten til frakt av unge fritidsbrukere, i samarbeid med Brodd idrettslag, bydelsutvalg og Østkanten Motorbåtforening. Båten som har fått navnet ”Marøyferjå” vil være disponibel for park- og idrettsetaten.

Gruppen disponerer forøvrig følgende: en motorsag, en ryddesag, ett sett verneklær/sko, økser, håndsager, en firehjuls-tralle, en trillebåre, sekkestativ, en greinklipper og en machete.

Hva skjer i 2006?

Arbeidet i vinter (2005/06) vil i hovedsak dreie seg om rydding av einer, mest av alt i felt 3, men også noe i felt 1 og 2. I felt 2 skal det tas ut noe spredte trær i og rundt hustuftene. Om tida strekker til vil vi også ta ned den enslige granen ved plommehagen. Brenning av kvisthauger, sviing av hele felt 3 og restarealer i felt 1 vil være den andre prioriterte oppgaven. I tillegg kommer selvsagt tilsyn med sauene og eventuell transport av tilleggsfór. Nedenfor har vi listet opp andre oppgaver som er aktuelle på kort og lang sikt, og som vil bli påbegynt/gjennomført dersom dugnadsgruppen har kapasitet.

1) Ta opp stein som har falt i sjøen ved hovedbrygga. Større stein tas opp med steinbukk. Steinen brukes til å fylle i huller i brygga. To til tre nye fendere (bildekk) monteres på brygga.

2) Rydde bort stein i sjøen utenfor naustet slik at det blir bedre for barn å vasse/bade.

3) Vedlikeholde/rydde i bålgruene og fjerne gruer som skader svaberg,naustufter.

4) Reparere gjerder som er helt eller delvis rast sammen. Større stein legges på plass med bruk av steinbukk.

5) Rydde einerkratt ved to gamle terrassehager i den bratte skråningen sør mot granskogen. Steingjerdene er delvis utrast og må repareres.

6) Vedlikeholde de to merkede rundløypene og fornye merkingen, helst før sesongen 2006.

7) Beskjære /rydde plommetrærne ved gardsvegen.

8) Utbedre damfoten i gårdsdammen. Eventuelt grave tilløpsgrøft som kan sikre raskere oppfylling av dammen.

9) Oppmåle og kartfeste steingjerdene.

10) Rydde i felt 4, særlig i tilknytning til stien. Ta ut bjørk i lyngmarka.

11) Beise informasjonstavla.

12) Bekjempe/forhindre spredning av einstape ved slått med langhorv.

13) Organisere opplegg/ordning for bruk av ”Marøyferjå” til frakt av mindre grupper barn og unge. Samarbeid med Østkanten Motorbåtforening.

14) Informasjon om Marøy-prosjektet/dugnadsarbeidet på den tomme infotavla i båthavna i breivik.

Stavanger 31.12.2005

Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring
Prosjektleder