Seier i Suldal

Kraftverkseieren i Helganesåno i Suldal søkte om å få fritak for kravet om minstevannføring i elva. Naturvernforbundet protesterte og viste til at tiltaket ville få store negative konsekvenser for dyreliv og landskapsopplevelse. Nå har NVE gitt forbundet fullt medhold og Helganesåno er dermed sikret et minimum med vannføring. Les mer på suldal.miljostatus.no. Se også 30.05.2007.