Skeptisk til massetak i Bjerkreim

Hyttefolk og friluftsfolk i Stavtjørnområdet i Bjerkreim setter neppe stor pris på at det nå planlegges et stort massetak. Naturvernforbundet er skeptisk til planene, og viser til at massetaket vil berøre et vernet vassdrag.

Brev til siv.ing. M. Eikanger ang. oppstart av reguleringsplan

Austrumdal nederst, Stavtjørn i bakgrunnen. Det planlagte massetaket er vist med rød strek.