Skeptisk til ny båthavn Ølen

Ølen kommune ønsker å bygge en ny båthavn i Osen i Ølen kommune. Havna vil ligge ved en særpreget tidevannslette med et rikt fugleliv. Naturvernforbundet har derfor bedt kommunen og fylkesmannen om å finne et annet og mindre konfliktfylt sted for ny båthavn.

Til:
Ølen kommune Fylkesmannen i Rogaland Stavanger 16.01.06

Vedr. bygging av småbåthavn ved Osen, Ølsfjorden i Ølen kommune

Naturvernforbundet i Rogaland har blitt gjort oppmerksom på reguleringsplan for Osen som ble vedtatt i Ølen kommunestyre 14.12.2005. Til planen er det fremmet en innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland som gjelder bygging av ny småbåthavn like ved tidevannssletta i Osen.

Etter det Naturvernforbundet kjenner til er det ikke mangel på småbåtplasser i Ølsfjorden i dag. Et framtidig behov for nye plasser kan dekkes ved å utvide eksisterende havner eller etablering av nye plasser i mindre konfliktfylte områder. Den planlagte småbåthavna i Osen er konfliktfylt fordi den innebærer et stort nytt inngrep i en relativt urørt strandsone og fordi havna vil berøre et særlig verdifullt fuglelivsområde i fjorden.

Den store tidevannsletta omkranset av en urørt strandeng, representerer en sjelden naturtype i landsdelen. Området er viktig rasteplass for sjøfugler og vadefugler, særlig under trekk om høsten. Verdien av dette området er ikke tilstrekkelig kartlagt. Vi støtter derfor fylkesmannen krav om oppdatert kartlegging av områdets biologiske mangfold og en vurdering av verneverdi sett i regional sammenheng.

I våtmarksverneplan for Hordaland, vedtatt i 1995, nådde ikke Osen opp. Verneplanen var basert på registreringer i hovedsak fra 1980-tallet. Betydningen av verdifulle områder som ikke kom med i verneplanen, har mest sannsynlig økt som en følge av generell nedbygging av strandsoner og andre våtmarksområder. Det er et moment som må tas i betraktning når tidevannsletta i Osen skal vurderes nærmere.

Naturvernforbundet i Rogaland henstiller til Ølen kommune og Fylkesmannen i Rogaland om å unngå bruk av Osen til småbåthavn.


Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma Leder

Erik Thoring
Daglig leder