Skryt til Stavanger

Den som venter på noe godt venter sjelden forgjeves. I så måte har kulturminneplanen for Stavanger innfridd. Planen har nemlig tatt med flere verdifulle kulturlandskap som inkluderer truete naturtyper og som er viktige leveområder for truete arter. Derfor fortjener planen skryt.

Men Naturvernforbundet har også egne forslag til verdifulle kulturlandskap som ikke er med i planen. Det gjelder blant annet søndre del av det såkalte Universitetsområdet (Grannes – Hinnamarka vest), Boganesholmene og deler av Vassøy. 

Vi er også kritisk til friområdeprosjektet som bidrar negativt til å ta vare på verdifulle kulturlandskap. Friområdeprosjektets mandat må endres, krever Naturvernforbundet.