Skryt til Stavanger

Den som venter på noe godt venter sjelden forgjeves. I så måte har kulturminneplanen for Stavanger innfridd. Planen har nemlig tatt med flere verdifulle kulturlandskap som inkluderer truete naturtyper og som er viktige leveområder for truete arter. Derfor fortjener planen skryt.

≈dne ≈nensen

Men Naturvernforbundet har også egne forslag til verdifulle kulturlandskap som ikke er med i planen. Det gjelder blant annet søndre del av det såkalte Universitetsområdet (Grannes – Hinnamarka vest), Boganesholmene og deler av Vassøy. 

Vi er også kritisk til friområdeprosjektet som bidrar negativt til å ta vare på verdifulle kulturlandskap. Friområdeprosjektets mandat må endres, krever Naturvernforbundet.