Slutt på massedeponering i myrar i Sola kommune

Massedeponering i restareal blir ikkje godkjend i Sola kommune. Deponering kan berre skje på fulldyrka areal etter søknad med plan. Det kom fram på Naturvernforbundet si fagtur til nokre utvalde restareal på Nord-Jæren 28.mars. 45 personar deltok på turen og heile referatet kan du lese her.

Biomangfold i jordbrukslandskapet. Referat frå tur 28.03.0