Sør-Rogaland fylles med vindturbiner

Rogaland skal bli det nye vindmøllelandet. Verken naturverdier eller truete arter skal få hindre at heiene fra Ålgård til Åna Sira blir mer eller mindre en sammenhengende vindmøllepark, mener NVE. Sist i rekken av NVE-godkjente prosjekter er Egersund Vindpark.

unknown

NVE har fra før gitt konsesjon til Svåheia vindkraftverk som vil ligge i forlengelsen av Egersund Vindpark. I Svåheia skal det bygges 8 vindturbiner og 3,5 kilometer med veg. I Egersund Vindpark som ligger ca fem kilometer øst for Egersund by kommer det 45 turbiner og inntil 20 kilometer med ny veg. 

I Bjerkreim har NVE gitt konsesjon til utbygging av Stigafjellet, Måkanuten, Eikeland-Steinsland, Gravdal og Moi-Laksesvelafjellet. Pluss på med konsesjonen for utbygging av Skinanfjellet i Hå kommune og bildet av vindmølleskogen  er komplett, men neppe endelig. Det er flere prosjekter under oppseiling. 

Summen av vindkraftverkene i Dalane og på Høg-Jæren kan få katastrofale følger for truete arter, særlig for den sterkt trua hubroen. I Egersund Vindpark er det et produktivt hekkepar som blir skviset mellom to turbiner. Faren for at dette hubroparet vil gå tapt er overhengende.

I den søre delen  av området er det registrert et omfattende rovfugltrekk. Dette er identifisert og beskrevet av NOF i 2009. Men NVE nekter å erkjenne de faktiske forhold. Statsbedriften viser i stedet til en konsekvensutredningen fra 2007 der fugletrekket ikke er beskrevet. Følgelig legger  NVE «til grunn eksisterende kunnskap om virkninger for fugl og vurderer at tiltaket ikke vil ha betydning for bestandsutviklingen for truede og sårbare fuglearter..»

At vindparken vil redusere tre INON-områder (inngrepsfrie områder) og at deler av parken ligger i et nei-område i fylkesdelplanen for vindkraft, har heller ingen betydning for NVE´s beslutning. 

NOF, Rogaland og Naturvernforbundet i Rogaland har i felleskap påklaget NVE´s vedtak om konsesjon til Egersund Vindpark.