Sørmarka-fylling til Fylkesmannen

Grunneieren som startet massefylling på sin eiendom i Sørmarka aksepterer ikke kommunens vedtak om fjerning av fyllingen. Fyllingen er ikke søknadspliktig og kommunen har ikke rett til å ilegge dagmulkt på 500 kroner per dag, hevder grunneierens advokat.

Kommunen på sin side står på sitt vedtak fra juni i fjor. Da ga byggesaksjefen beskjed om at fyllingen måtte stanses fordi den ikke var omsøkt. Grunneier ble pålagt å fjerne fyllingen i sin helhet og tilbakeføre området til opprinnelig stand. Grunneier og entreprenør ble i lagt overtredelsesgebyr.

Alle som har gått forbi fyllingen ved Sørmarkbakken ser at den ikke er fjernet. Det har også kommunen registrert. Grunneier har fåt frist til 1.april med å fjerne fyllingen. Om han ikke holder fristen påløper det dagmulkt på 500 kroner inntil fyllingen er fjernet. 

Grunneierens advokat mener kommunen ikke har rett til å ilegge dagmulkt fordi det etter hans oppfatning ikke er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Samtidig er grunneier villig til å gjennomføre såkalt «retting» i samarbeid med kommunen. 

Byggesakssjefen står på sitt opprinnelige vedtak – fyllingen må vekk. Dermed går tvisten til endelig avgjørelse hos fylkesmannen. Vedtaket får oppsettende virkning, det vil si at tvangsmulkten ikke løper før saken er endelig avgjort hos fylkesmannen. 

Naturvernforbundet er en av klagerne på den ulovlige fyllingen som har ødelagt et fuktig beiteområde og et verdifullt habitat for den rødlistede vipa.