Sørmarka trenger skogvokter

Sørmarka blir et bedre friområde for folk og natur dersom ansvaret for drift, skjøtsel og vedlikehold blir definert klarere. Naturvernforbundet foreslår at kommunen ansetter en skogvokter for Sørmarka.

Det vil si en  person som har det overordna ansvaret for friområdet, som er kontaktperson til alle organiserte brukere (og grunneiere) og som fører aktivt  tilsyn med området. Det er viktig at området holdes «ship shape» – at hærverk/tagging blir tatt hånd om, at skiltingen ser bra ut/blir vedlikeholdt – kort og godt sørger for at Sørmarka fremstår slik alle ønsker at det skal være.

Bakgrunnen for innspillet er at Stavanger kommune har startet arbeidet med disposisjonsplaner for Sørmarka og Vannassen. Naturvernforbundet var svært aktive i Sørmarka i perioden 1988 -1993. En lang rekke forslag ble presentert, men bare et fåtall ble gjennomført. Forslagene har ikke gått ut på dato og de blir nå gjenoppfrisket i et innspill til disposisjonsplanen.

Blant forslagene er: Lokk over skjæringen ved Auglendstunnelsens utløp mot sør, gangbru over til Hinnamarka vest, slåttenger på Auglendshøyden, åpne vannveier, redusere slitasjen på skogbunnen, bytte barskog med lauvskog, nye infoskilt og infomere om områdets store flyttblokker.

Tilsvarende har Naturvernforbundet foreslått fugleholme i Vannassen, rydding rundt myra/våtmarken i nord og  oppgraving av Litle Vannassen.