Spar hestemarka ved Hindal Gård

De fleste som kjører riksvei 44 har lagt merke til den åpne beitemarka som ligger klemt mellom boligbebyggelsen ved Hinnasvingene. Marka har fysisk kontakt med Hindal gård, men er eid av andre. Stavanger kommune har tillatt boligbygging her, og det protesterer vi og mange andre på. Den grønne lungen bør bevares og sikres som en del av kulturanlegget på Hindal gård.

Kommunalstyret for byutvikling Stavanger kommune Olav Kyrresgate 23 4005 Stavanger

Stavanger 22.02.05

Plan 1506B1: Bebyggelsesplan for Hindalstunet ved Hindal gård, Hinna bydel

Ovennevnte forslag til bebyggelseplan er fremmet på grunnlag av vedtatt reguleringsplan 18.09.2000 (regplan 1506). Planen omhandler en ca tre dekar stor beitemark som ligger mellom riksvei 44 og Hindal gård.

Naturvernforbundet i Rogaland beklager på det sterkeste at det aktuelle området foreslås bebygd. Vi er fullt innforstått med at bebyggelsesplanen fremmes på grunnlag av en godkjent reguleringsplan, men vi vil henstille til medlemmene i kommunalstyret om å se på mulighetene for å unngå en svært uheldig utbygging av området. Vi begrunner dette med følgende:

1. Riksantikvaren har fastslått at Hindal gård er et kulturhistorisk anlegg av nasjonal verdi. Området er allerede omkranset av en betydelig boligbebyggelse og det vil virke svært negativt om anleggets randsone mot vest blir ytterligere fortettet med den foreslåtte utbygging etter plan 1506B1. Utbyggingen vil redusere helhetsopplevelsen av anlegget og avskjære en framtidig forbindelse vestover i retning Gauselskogen naturreservat.

2. Den åpne beitemarken som bebyggelsesplanen omfatter er i dag en naturlig del av et større kulturlandskap med svært store naturkvaliteter. Kombinasjonen av gammel skog, ung skog, hagemark, sjø og gårdsdam gjør Hindal gård til en helt spesiell kvalitet i Stavanger. Den aktuelle beitemarken ved riksvei 44 fungerer som beite og oppholdsområde for dyre- og fuglearter som har tilhold i det omkringliggende skog- og hagemarksområdet. Videre fungerer også beitemarken som en viltkorridor mellom Hindal gård og Gauselskogen. Vi vil sterkt frarå at denne grønne forbindelsen blir nedbygd da dette vil medføre en svekkelse av områdets biologiske mangfold.

3. Langs riksvei 44 fra Stavanger sentrum og til Jåttå er det gamle jordbrukslandskapet fullstendig utradert. Det er av stor kulturhistorisk verdi å bevare en intakt bit av et gamle landskapet som tusenvis av trafikanter hver eneste dag får sett ett glimt av. Det forteller mer enn tusen ord om bydelens historiske landskap gjennom flere hundre år og er således en visuell og opplevesrik dokumentasjon av bydelens nære fortid. Stavanger bør ha råd til bevare 3-tre dekar av Hinnas fortid som jordbrukslandskap.

4. Som det fremgår av ovennevnte er det Naturvernforbundets primære ønske å bevare en rest av et kulturlandskap som inngår i en natur- og kulturhistorisk område av nasjonal verdi (Hindal gård og Gauselskogen naturreservat). Utover dette vil vi stille oss bak administrasjonens kommentarer slik de fremkommer i sakens pkt 7 (side 7). I tillegg til disse merknadene vil vi anmode om at en eventuell utbygging må ta høyde for å sikre en grønn korridor øst-vest på minimum 20 meter slik at en eventuell framtidig forbindelse under riksveien ikke blir avskåret.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring Daglig leder