Spent om Lågalia

Onsdag blir det klart om kommunestyret i Strand går for utbygging av Lågaliåna. Aftenbladet har tippet knapt flertall for utbygging, men ingen ting er avgjort.

Lågaliå betyr mye for mange friluftsbrukere på Jørpeland. Området er innfallsport til Jørpelandsheia og speiderne er aktive brukere fra sin base på Forenesgården. Inngrepene i dette populære friluftsområdet vil være svært omfattende og står ikke på noen måte i forhold til den beskjedne energigevinsten Lyse/Jørpeland Kraft har tenkt å realisere ved å temme elva helt. Lågaliåna er regulert ved Svortingsvatn , men har til tider en betydelig restvannføring som setter sitt preg på den vakre Lågalia.

Her er Naturvernforbundets oppsummering og konklusjon:

Forenesområdet med Lågalia og Dalavatnet er kommunens desidert mest brukte og høyt prioriterte friluftsområde. En utbygging her vil ha særs store brukerkonflikter. I dette populære området vil det også    
landskapsmessig få store negative konsekvenser med tørrlagt elv, stryk og foss. Anleggsvei gjennom området vil sterkt påvirke friluftslivet og forandre området landskapsmessig negativt.I tillegg vi vannkraftprosjektet få store  negative konsekvenser på sterkt truede naturverdier som naturtypenkystlynghei.    
Naturvernforbundet mener at  på bakgrunn av de store natur-­, landskaps-­ og friluftslivsverdiene i området bør   Norges   vassdrags-­ og energidirektorat avslå konsesjonssøknaden for Dalen II kraftverk.