Stavanger mangler kystsoneplan

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Send gjerne en kommentar til: rogaland@naturvern.no

18.07.2001: Stavanger mangler kystsoneplan

Stavanger Aftenblad 23.07.01: Naturvernere protesterer mot skjelldyrking


Stavanger Kommune
Kultur og byutvikling
Pb.8001
4068 Stavanger Stavanger 18.07.01

Søknader om seks lokaliteter for skjelldyrking i Stavanger Kommune

Konklusjon:
Naturvernforbundet i Rogaland mener det ikke bør gis tillatelse til skjelldyrking i Stavanger nå fordi denne type næringsvirksomhet ikke er vurdert verken i kommunens kystsoneplan (1991) eller i gjeldende kommuneplan. Det er søkt om i alt seks skjelldyrkingsanlegg som i ulik grad vil berøre naturvern-, friluftsliv – og almenne ferdselsinteresser i sjø.

De omtalte søknader gjelder følgende lokaliteter og produksjoner:

1.Hafrsfjord ved Håhammeren. Blåskjell 150 tonn
2.Lundsneset nord: Kamskjell
3.Lundsneset øst: Kamskjell
4. Sandøy nord: Kamskjell, yngelinnsamling
5. Austre Åmøy sørøst: Blåskjell 675 tonn
6. Bukkholmen vest: Blåskjell 150 tonn

I gjeldende kystsoneplan for Stavanger (1991) er det ikke avsatt områder til fiskeoppdrett (side 21). Spørsmålet om skjelloppdrett er ikke nevnt i planen. Det fremgår derimot at «Store deler av sjøområdene fra Austre Åmøy til Kalvøy sikres som natur-og friluftsområde (side 30) og at «sjøområdene tilknyttet de ubebodde øyene og holmene reguleres til natur- og friluftsområde (side 26). I planen er sjøområde definert » ut til cote -10, minimum 50 meter fra land (side 24)».

I gjeldende kommuneplan er det ikke avsatt områder for fiske- eller skjelloppdrett. Store deler av skjærgården er derimot vist som prioritert landskap der det skal utvises stor varsomhet med inngrep.

Slik vi ser det har ikke Stavanger kommune per dags dato en kystsoneplan eller en kommuneplan som har tatt stilling til spørsmålet om skjelloppdrett. Derfor bør det heller ikke tildeles lokaliteter for skjelloppdrett før det foreligger en oppdatert kystsoneplan. Det er vårt prinsipale standpunkt.

Hvis søknadene likevel blir realitetsvurdert, er det Natuvernforbundets oppfatning at fem av de seks omsøkte lokalitetene må avvises. Lokalitene 1,2,3,4 og 6 vil i ulik grad virke negativt på interesser knyttet til naturvern, friluftsliv, landskapsestetikk og båtliv/badeliv. For lokaliteten i Hafrsfjord frykter vi i tillegg at et kan oppstå lokal forurensing fordi dette dreier seg om en allerede belastet terskelfjord med dårlig vannutskiftning.

Den omsøkte lokaliteten sørøst på Austre Åmøy vil i langt mindre grad berøre de ovennevnte interesser. Det må dog fremheves at anlegget vil ligge i et område med til dels store forekomster av sjøfugl, blant annet ærfugl som har blåskjell øverst på sin spiseseddel. Skadefelling av ærfugl kan ikke under noen omstendighet aksepteres.


Men vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Erik Thoring
Daglig leder


Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Ryfylke Friluftsråd
KNBF, region sør
Media