Stor skade, liten nytte

Konsekvensutredningen for fastlandssambandet Fogn- Halsnøy-Børøy, har alvorlige mangler og må underkjennes, krever Naturvernforbundet i en høringsuttalelse. Forbundet mener kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og at viktig informasjon om landskapets verneverdier og biologiske mangfold er utelatt.

Konsekvensutredningen om fastlandssambandet er laget av AnkoNova på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. I utredningen har konsulentene listet opp og vurdert ulike interesser knyttet til naturvern, friluftsliv, estetikk, jordbruk og  kulturmiljø. Konsulentene konkluderer med at bruene og veiene vil ha mest negative konsekvenser for biologisk mangfold og friluftsliv. Men samlet sett mener Anko Nova at prosjektet har et akseptabelt konfliktnivå og at det derfor anbefales realisert.

Naturvernforbundet er av en helt annen oppfatning. Konsekvensutredningen har ikke med ett ord nevnt hvilke verdivurderinger fylkeskommunen sjøl  har gjort av området i overordnede planer og rapporter. Det gjelder fylkesdelplanen for friluftsliv, idrett og naturvern (FINK) som ble vedtatt i 2005 og der det heter om Fisterøyene  at ”andre større bygge- og anleggstiltak eller landskapsinngrep i disse områdene” frarås. I den fylkeskommunale rapporten ”Vakre landskap i Rogaland” (1995) blir Fisterøyene rangert som ett av 45 områder i Rogaland med ”meget høy landskapsverdi/nasjonal interesse”.

Konsekvensutredningens metodikk er også svært tvilsom. Bruprosjektet blir vurdert bit for bit og helhetsvurderingen tillegges liten eller ingen vekt. Utredningen har videre betydelige kunnskapsmangler særlig hva gjelder det marine miljø i områdene som blir berørt.

Naturvernforbundet er også kritisk til å investere en milliard kroner i et prosjekt som har tvilsom nytte for områdets transportstruktur. I følge utredningen skal ikke bruprosjektet avløse dagens ferjesamband, men rasjonalisere driften av dette ved å legge ned ferjeanløpene til Fogn. Det betyr at folk som er bosatt på den mest folkerike øya må reise til Halsnøy for å komme seg over fjorden til Finnøy. Dette innebærer lengre reisetid, økte kostnader og dårligere transporttilbud for flertallet av øyboerne.

Fisterøyene får dessuten  fastlandskontakt østover og ikke vestover til kommunesenteret på Finnøy. Det betyr at reiseavstanden fra Fogn til Stavanger blir nær dobbelt så lang som dagens forbindelse via Finnøy. Spørsmålet er om ferjene til Finnøy vil bli opprettholdt med en døgnåpen fastlandsforbindelse til Hjelmeland. Om så ikke skjer vil reisekostnader og reisetid blir betydelig økt for Fisterøyene. Det vil også medføre betydelige økte klimautslipp.

Fastlandssambandet Fogn-Halsnøy-Børøy er et natur- og klimanegativt prosjekt med ekstremt høye kostnader. Prosjektet bør parkeres en gang for alle, anbefaler Naturvernforbundet.