Strengere vern av Jærstrendene

De mest fuglerike områdene på Jæren må vernes bedre, mener Naturvernforbundet i en kommentar til forvaltningsplanen for Jærstrendene landskapsvernområde. Økende ferdsel i sjø og på land truer verneverdiene, hevder forbundet.

Det bør vurderes om det skal innføres ferdselsforbud i de mest sårbare fuglelivsområdene som Kvassheimsbukta og Revtangen, særlig i trekksesongen på høsten. Surfing bør forbys i de fugelivsfreda områdene hele året. Naturvernforbundet tar også til orde for forbud mot uttak av tare og sand i verneområdene. Forslagene fremkommer i Naturvernforbundets kommentarer til en ny forvaltningsplan for Jærstrendene landskapsvernområde. Planen er utarbeidet av fylkesmannen og skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.