Styrets beretning for 2004

2004 gikk ut med minus 15 000 kroner i resultatregnskapet. Det var først og fremst inntektene som sviktet i fjor. Medlemstallet gikk ned fra 1074 medlemmer i 2003 og til 1037 medlemmer ved utgangen av fjoråret. Men aktivitetene holdt et høyt et nivå.

Styrets beretning for 2004

Det går bra for Norge og nordmenn. Vårt materielle velferdsnivå er helt i verdenstoppen. En konsekvens er at presset på naturen øker. Det har vi sett tydelig i Rogaland i 2004. Det er byggeboom på alle samfunnsområder, og forbruket av natur er gjennomgående høyt i form av vegbygging, hyttebygging, energiutbygging og bolig- og næringsutbygging. Det er i tillegg kommet til en rekke typer fritidsaktiviteter som har negative effekter på sårbare arter og naturmiljøer. Det høye aktivitetsnivået medfører også økte utslipp til vann og luft, blant annet klimagasser.

I løpet av 2004 ble det lansert forslag om et stort antall vindparker over det meste av fylket. Anleggene er svært arealkrevende, de medfører betydelige naturinngrep og det eksisterer ingen overordnet plan for lokalisering av slike anlegg. NiR har påklaget NVE?s tillatelse til bygging av Høg-Jæren Vindpark og har ellers krevd at det utarbeides en fylkesdelplan/nasjonal plan for vindkraftutbygging.

Vannkraftsakene har også tatt svært mye av vår oppmerksomhet i 2004. Først og fremst har vi arbeidet mye med å få Bjerkreimsvassdraget inn i supplerende verneplan for vassdrag. Dernest har vi i nært samarbeid med vårt lokallag i Strand og Jørpelandselvas Venner, gått sterkt inn for opprustning av de gamle kraftanleggene. Begge sakene har vi lykkes med, men det blir en sak for beretningen i 2005.

I 2004 har vi registrert et stort antall miljøsaker fra hele fylket. Det gjelder saker som publikum tar opp med oss, det er saker som kommer opp i media og det er prosjekter og tiltak som blir sendt oss for uttalelse. Vi opplever at mange ønsker vårt engasjement og vår kompetanse og det må vi betrakte som en tillitserklæring. Men vi er en ressurssvak organisasjon med begrenset kapasitet. Derfor er det svært mange enkeltsaker og viktige tema vi ikke makter å ta tak i. Utfordringen i tiden framover må være å styrke vår organisasjon på fylkesnivå og i kommunene.

Når det gjelder de enkelte saker vi behandlet i 2004 følger en kort oversikt til slutt i beretningen. Det vises for øvrig til vår web-side: www.naturvern.no/rogaland

Styret
Årsmøtet 2004 ble holdt på i Stavanger Turistforening, Kannik lørdag 20.mars. 14 personer deltok i forhandlingene. Etter valgene ble styrets sammensetning slik: Styreleder Jørund Ubøe Soma (gj.v.). Faste styremedlemmer: Ketil Waagbø, Stavanger (ikke på valg), Hilde-Gunn Bjelde, Sandnes (ny), Ståle Undheim, Klepp (gj.v.), Reidun Ravndal, Sandnes (ny), Tor Ytre Arne, Stavanger (ny) og Thea Børsting, NU (byttet seinere med Gitte Njå Thuresson).
Varamedlemmer: Eirin Haneberg Weyrauch, Sokndal (ny), Ove S. Førland, Strand (ny) Sissel Karlsen, Sandnes (ny), Jan Kristian Vika, Stavanger (gj.v.), Kristine Gramstad, Stavanger (ny) og Randi Alsos,NU.
Revisor: Anndi Lomeland Jacobsen, Stavanger (gj.v.) Valgkomite ble oppnevnt av styret og har hatt følgende sammensetning: Ole Martin Lund, Anne Katrine Lycke og Knut G. Austad.
I kalenderåret 2004 er det holdt åtte styremøter, hvorav fem møter på kontoret i Løkkeveien 45. De øvrige styremøtene ble holdt på Jørpeland, Engøyholmen Kystkultursenter og hjemme hos styreleder.
Innledere i forkant av styremøtene: Margrethe Vika, AS Norske Shell (vindkraft), Synnøve Hognestad, Fylkesmannens landbruksavd. (miljøtiltak i landbruket), Ove S. Førland m.flere, Jørpelandselvas Venner (Jørpelandselva) og Torstein Randa, Engøyholmen Kystkultursenter (kystkultur).
Styret har hatt befaringer i Jørpelandselva og på Engøyholmen. Styret arrangerte villsau-middag på Engøyholmen med inviterte aktivister og ressurspersoner.

Lokallag
NiR har tre lokallag, henholdsvis Strand, Suldal og Nord-Jæren. Ledere i lokallaga har i samme rekkefølge vært Rune Folkvord, Jarle Lunde og Erik Thoring. Det har vært særlig høy aktivitetet i Strand hvilket hadde sammenheng med planene om tømme Jørpelandselva for vann til et nytt kraftverk i Jøssang. Det har vært nær kontakt mellom lokallag og fylkeslaget.

Representasjon
Vernegruppa for Bjerkreimsvassdraget : Ståle Undheim og Ketil Waagbø. Forum for natur og friluftsliv, Rogaland: Jørund Ubøe Soma (leder). Styringsgruppa for Marøy-prosjektet: Erik Thoring. Ung Agenda 21: Anndi Lomeland Jacobsen. Rådgivende rovviltutvalg i Rogaland: Markus Weyrauch. Rådgivende utvalg for Jærstrendene: Jørund Ubøe Soma. Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane: Rolv Egelandsdal. NNV?s landsstyre: Ketil Waagbø og Eirin Haneberg Weyrauch (vara)
Reidun Ravndal deltok på NNVs kurs for tillitsvalgte i Horten og Ståle Undheim deltok på nasjonalt vassdragsseminar i Oslo. Utover dette har tillitsvalgte og ansatte deltatt på en rekke møter, befaringer og konferanser.

Ansatte
Erik Thoring har vært daglig leder i halv stilling. Kontoret har holdt åpent mandag og tirsdag. Rolv Egelandsdal har betjent kontoret i flere av ukedagene. NiR har kontoravtale med Rogaland Syklistforening.

Medlemsutvikling
31.12.2001: 1068 medlemmer 31.12.2002: 1111 medlemmer 31.12.2003: 1074 medlemmer 31.12.2004: 1037 medlemmer Medlemstallet i 2004 gikk tilbake med 37 medlemmer. Gjennomsnittlig medlemstall de fire siste årene er 1072. NiR vervet 32 (18) nye medlemmer i 2004 (2003), målet var 50 (50).

Økonomi
Inntektene sviktet i 2004 og førte til et underskudd etter finans på kr. 14 949. I budsjettet var det forutsatt inntekter på kr 487 000, resultatet ble på kr. 433 007. Utgiftene var derimot lavere enn budsjettert, nemlig kr. 450 091 mot budsjettet 468 300. Det negative resultatet kan forklares med nedgang i den faste støtten fra fylkeskommunen (- 16 000) og lavere prosjektstøtte enn forventet (- 43 000). Underskuddet for 2004 blir dekket med det udisponerte overskuddet fra 2003 på kr. 77 893.

Turer og arrangementer I 2004 var vi sterkt involvert i planlegging og oppfølging av Riskafjord-turene. Fylkeslaget og Strand lokallag sto bak eller var delaktig i søndagsturene til Tøgjevågen, Strand, Brimse, Rennesøy, overnattingstur til Lingvongfossen i Hylsfjord og soppturen til Meling i Høgsfjord. Vi arrangerte egen stand på Ganddaldagene i Sandnes, vi deltok med stand på Engøyholmens Dag og i desember hadde vil julestand på ?Riskafjord II? i Vågen i Stavanger. I januar deltok Ståle Undheim på en informasjonsstand i Egersund, arrangert av Vernegruppa for Bjerkreimsvassdraget.
I forbindelse med ONS-messen i Stavanger deltok vi på en markering i samarbeid med NNV og Friends of The Earth.

75-års jubileet
75-års jubileet i 2003 ble markert med jubileumsseminar i Stavanger Turistforenings lokale i Kannik, lørdag 20.mars. Blant innlederne var statssekretær Gunnar Kvassheim og vår egen generalsekretær Tore Killingland. 60 personer deltok på seminaret som ble avsluttet med en tilstelning for 24 inviterte gjester i SR-Banks representasjonsbolig i Gamle Stavanger.

Marøy-prosjektet
I 2004 utgjorde den samlede innsatsen (dugnad og oppdrag) ca. 300 timer. Det meste av arbeidet har bestått i hogst og rydding av einer-kratt og uttak av tømmer. Det meste av ryddearbeidet samt sviing av lyngheia vil være avsluttet i 2005. 7.klassinger ved Kyrkjevollen skole på Hommersåk har adoptert Marøy og har bl.a. bidratt i søppelrydding og hogst. Det har i i år som i fjor vært gjennomført organiserte turer med skoler, barnehager og andre grupper i regi av Engøyholmen Kystkultursenter og Storhaug bydelsutvalg.
NiR var medarrangør på en befaring til Nord-Talgje, Lindøy og Marøy der skjøtsel av lyngheier var tema. Botaniker Mons Kvamme fra Universitetet i Bergen var fagansvarlig. I juni ble det satt ut 36 villsauer på Marøy. 23 av sauene skal overvintre på øya.

Oljesølseminar i Haugesund
Rogaland har de siste vintrene hatt to episoder der oljesøl har tatt livet av et stort antall sjøfugler. NiR ønsket et forsterket fokus på problemet og inviterte til konferanse om kriniske utslipp av olje langs kysten vår. Seminaret ble holdt i Haugesund 3.mai med innledere fra forvaltning, politiske myndigheter, påtalemyndighet og sjøfartsmyndigheter. Seminaret som ble arrangert i samarbeid med Ambio Miljørådgivning samlet et 20-tall deltakere.

Rygjavern og websiden
Rygjavern utkom i 2004 med 4 utgaver på i alt 40 sider. Bladet har hatt hatt følgende hovedtema: Bjerkreimsvassdraget, Jørpelandselva, vindkraft og status for natur- og artsvern i Rogaland. Erik Thoring har vært bladets redaktør, og Per Anda har stått for den grafiske produksjonen. Web-siden har vært holdt løpende oppdatert av Ketil Waagbø, både når det gjelder egne uttalelser og relaterte saker i media.
I forbindelse med jubileumsseminaret 20.mars ble det vist en egen 16 minutters film om fylkeslagets viktigste saker de siste 30 åra. I filmen deltok Rolv Egelandsdal, Hanne Thomsen og Silje Thorkildsen. Filmen var laget av NRK-fotograf Marius Harlem og Erik Thoring.
NiR ved daglig leder inngikk et samarbeid med Rogalands Avis om produksjon av turartikler fra Stavanger. Betalingen skjer med gratis annonseplass.

Enkeltsaker
Her følger en kort oversikt over saker fra 2004, i stikkordsform. En mer utfyllende og fullstendig oversikt foreligger på web-siden vår: www.naturvern.no/rogaland

Krav om samlet plan for vindmøller Klage på utslippstillatelsen til Rogass Oppfordring til Høyre om å si ja til vern av Bjerkreimsvassdraget Klage på vedtak om å bygge landbruksvei i Eigersund Fire Rogalandsvassdrag i verneplanen Rettssak om bygging av skogsbilvei, Tjelmen, Sauda Vil ha sjøbunnen undersøkt ved stålverket i Jørpeland Landskapsvern i Frafjordheiene Nytt friområde på Randabergfjellet Bynasjonalpark i Stavanger Litle Marøy Naturreservat truet av gjengroing Nei til utfylling i Mosvatnet, Stavanger Klage på NVE?s tillatelse for Høg-Jæren Vindpark
Ærfugljakt henlagt Protest mot ny kraftlinje Sauda-Suldal avvist Vigrestad feil sted for avfallsanlegg Stopp kalking av hekkeplasser for kongeørn
Øvre og Nedre Valheim i Årdal må tas ut av grusplaner Krever reguleringsplan for sykkelanlegg i Sørmarka, Stavanger Kloakkrenseanlegg kan true Svandalselva i Sauda Klage på helikopterflygning til Kjerag avvist


Versjon pr 7.04.05