Takhekkende sjøfugl

Mange sjøfuglarter har vist markert og ubrutt nedgang de siste 20-30 åra. Det gjelder terneartene, de fleste måkene og i særlig grad fiskemåka. Men en vesentlig del av bestanden har søkt tilhold på hustak. Det gjelder flere steder på Nord-Jæren, men særlig i næringsområdene på Forus og i Risavika og Dusavika.

På oppdrag fra Naturvernforbundet kartla Ecofact AS  i 2008 forekomstene av takhekkende sjøfugl. Samtidig ble det gjorde rede for hvilke tiltak bedriftene kan iverksette for å redusere konfliktene mellom folk og fugl. Overvåkingen av sjøfuglene på hustak skal etter planen pågå til og med 2012.