Ti grunner til å droppe monstermøller

Er det ett sted i Norge hvor offshore vindkraftanlegg ikke må plasseres, er det på Siragrunnen. Fordi det vil gjøre uopprettelig skade på fugl, fisk og friluftsliv.

  • Dette debattinnlegget har også stått på trykk i Fædrelandsvennen og Dalane Tidende.

Fornybar energi og energisparing er viktig for å dekke framtidens energibehov. Når nye energiprosjekt skal bygges, må det være steder hvor konfliktnivået med andre interesser er lavest og potensialet for effektiv energiproduksjon høyest.

Det planlagte havvindprosjektet på Siragrunnen, på fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder, feiler på de fleste kriterier. Når Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) nå skal vurdere og gi sin anbefaling, må NVE legger stor vekt på følgende ti argumenter og lander på et klart nei.

1. Siragrunnen er trekkfuglenes E39. I 10 av årets 12 måneder passerer hundretusener av fugler i en smal korridor rett gjennom de planlagte turbinene. Kollisjonene vil bli mange. Fuglene flyr til og fra Grønland, Svalbard, Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland, nordvest i Russland og hele norskekysten.

2. Mange av fuglene som rammes er rødlistede og truede arter som vi har ansvar for å ta vare på. Ringgåsa, for eksempel, er verdens minste gåsebestand med mindre enn 10.000 individer igjen. Storlom, lomvi, hettemåke, makrellterne, fiskemåke, sjøorre, svartand, havhest og tyvjo er andre eksempler på fugler som kan bli kvernet av de 180 meter høye turbinene.

3. Flaggermus, som rødlistede trollflaggermus og storflaggermusene, følger trolig samme trekkrute. I tillegg til å bli drept direkte, kan flaggermus rammes av turbulens fra vindturbinene. Dette gir vevsskader, ofte med dødelig utgang.   

4. Siragrunnen er et unikt gyte- og leveområde, særlig for sild og torsk. Dette er et svært artsrikt område, og en tilsvarende grunne og fiskebanke finnes ikke mellom svenskegrensa og Stadt.

5. Siragrunnen er et særlig viktig område for hummeren. Hvis det skal graves 35–70 kilometer grøfter, vil det ødelegge hummerens leveområde. Bestanden vil ta stor skade.

6. Siragrunnen er har hatt uvurderlig betydning for næringsutvikling i distriktet i århundrer. Å sementere og kable havbunnen vil være kortsiktig og uklokt med tanke på fremtidige generasjoners mulighet til å høste av havet.

7. Støynivået vil være langt over det som er akseptabelt i et stille område uten bakgrunnsstøy.

8. Store områder med urørt natur er allerede ofret for kraftutbygging i distriktet. Den samlede belastningen er allerede stor, og en utbygging av Siragrunnen vil medføre tap av 2 km2 inngrepsfrie områder til.

9. Anlegget ligger «klemt» mellom viktige verneområder. Som Flekkefjord landskapsvernområde, Fokksteinane naturreservat og Fokksteinane fuglefredningsområde.

10. Dette er et nasjonalt verdifullt natur- og kystkulturlandskap, med rike og særprega kulturminnemiljø og opplevelseskvaliteter. Steder som Hidra, Åna-Sira, Sogndalstrand, Rekefjord og Nesvåg vil bli negativt påvirket av de 180 meter høye rotorbladene.

Havforskningsinstituttet, Fylkesmennene i Rogaland og Vest-Agder, Riksantikvaren, Sabima, Fiskarlaget, Turistforeningen og Naturvernforbundet har alle sagt et klart og tydelig nei til utbygging av et av Norges viktigste havområder. Nå forventer vi at NVE gjør det samme og sørger for at Siragrunnen ikke blir tapt for kommende generasjoner.