Torvmyrå i kulturminneplan

Torvmyrå er tatt i inn kulturminneplanen som Stavanger bystyre vedtok på sitt siste møte før sommerferien. Også deler av Kalvøy er med i planen. Begge forslagene var reist av Naturvernforbundet.

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 er et spennende gjennombrudd for byens mer og mindre intakte kulturlandskap . Lierdal på Tasta og Store Marøy er to av i alt 15 kulturlandskap som nå inngår i planen. Det betyr at i praksis at det ikke kan gjøres  vesentlige inngrep som endrer disse kulturlandskapene. Skjøtsel og vedlikehold av landskapene blir imidlertid en utfordring for eierne og for kommunens naturforvaltere.

Naturvernforbundet har tidligere skrytt av planen og har samtidig fremmet flere tilleggforslag. To av disse er tatt med i den endelige vedtatte planen, nemlig Torvmyrå og deler av Kalvøy. Torvmyrå på Vassøy er byens siste intakte myr som ble brukt til torvskjæring. I og ved myra fnnes det forøvrig flere synlige kulturspor som står i fare for å bli ødelagt av krattskog. 

Den som har god hukommelse vil kanskje huske at Naturvernforbundet tidlig på 1990-tallet tok til orde for å bevare søndre deler av det såkalte Universitetsområdet på Grannes. Her er det et unikt kulturlandskap med en flott bekk, stor eik, steingjerder og naturbeitemark. Daværende ordfører Arne Rettedal hadde ingen sans for inspillet vårt og sørget for at det ikke ble det til gjenstand for politisk behandling. Byantikvaren fastslår at forslaget ikke er «realistisk» og mener vel med det at det ikke politisk realistisk. 

Naturvernforbundet mener den gang som nå at de søndre delene av Universitetsområdet har store og unike natur- og kulturkvaliteter. Det vil være et gedigent tap for byen og unviersitetsmiljøet om området bygges ned.