Turvei kan skade fugleliv i Hafrsfjord

Sola kommune planlegger turvei langs Hafrsfjord som berører ett av Norges viktigste raste- og overvintringsområde for sjø- og vadefugl. Området har stor internasjonal verdi og det kan oppstå betydelig konflikt dersom turveitraseen foreslås lagt i strandsonen. Naturvernforbundet krever at det utarbeides en full konsekvensutredning av planen.

Brev til Sola kommune om turvei langs Hafrsfjord

Hagavågen i Sola kommune er verneområde med internasjonal verneverdi. I bakgrunnen Madlasandnes og Sunde.