Uakseptabelt naturinngrep på Åkra

Ny omkjøringsveg ved Åkra på Karmøy vil få sterkt negative konsekvenser for truete arter og verdifullt naturmangfold. Det er heller ikke behov for veien som kan komme til å koste nær en milliard kroner, skriver Per Magnus Haugen Presthammer, Gunvar Mikkelsen og Erik Thoring i et leserinnlegg i Haugesunds Avis.

– Omkjøringsveien er ikke bare et pengesløseri uten sidestykke for et fåtall bilister, skriver innsenderne.

– Den vil også ødelegge store arealer med uerstattelig matjord; veien vil skjære gjennom et unikt kulturlandskap som har blitt til og holdt i hevd gjennom århundrer. Veien vil også gjøre livet vanskeligere for flere rødlistede arter (bl.a. vipe, hubro og åkerrikse), og den vil berøre to naturreservater og én nasjonalt utvalgt naturtype (kystlynghei). Både boforhold og friluftslivet øst og nord for Åkra vil også bli sterkt negativt påvirket av en ny vei som skjærer gjennom området, og som vil generere mye støy. Både en kraftig økning i kostnadsestimater, redusert trafikk gjennom Åkra (altså gjennomgangstrafikk) og ny forvaltningspraksis som følge av Naturmangfoldloven og ny rødliste, burde alt i alt tilsi en grundig revurdering av prosjektet. Men så har ikke skjedd».

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har godkjent veiprosjektet på tross av innsigelser fra fylkesmannen i Rogaland og Klima- og miljødepartementet. Seks organisasjoner, deriblant Naturvernforbundet, klaget vedtaket inn for Sivilombudsmannen. Hele klagen kan du lese et annet sted her. 

https://www.h-avis.no/debatt/meninger/leserinnlegg/bruk-bompengene-fornuftig-i-stedet-for-a-oke-takstene/o/5-62-566243