Uakseptable vindkraftverk

Planene for syv vindkraftverk i sør-Rogaland er uakseptable og må avvises, mener Naturvernforbundet. Kraftverkene ligger i fylkesdelplanens nei-områder. Ny informasjon har bekreftet at det går et stort rovfugltrekk gjennom de aktuelle områdene.

Det vises til tilleggsutredninger for syv vindkraftverk i Bjerkreim, Gjesdal, Hå og Time kommuner med høringsfrist til 22.06.09;

· Brusali-Karten vindkraftverk i Time, Hå og Bjerkreim kommune, Lyse Produksjon AS.
· Ulvarudla vindkraftverk i Time, Gjesdal og Bjerkreim kommune, Lyse Produksjon AS.
· Stigafjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune, Statskog SF.
· Moi-/Laksesvelafjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune, Shell WindEnergy.
· Skinansfjellet vindkraftverk i Hå kommune, Norsk Vind Energi AS.
· Gravdal vindkraftverk i Bjerkreim kommune, Fred. Olsen Renewables AS.
· Bjerkreim (Eikeland og Steinsland) vindkraftverk i Bjerkreim kommune, Dalane Vind AS.

Viser også til vår tidligere uttalelse av 31.12.07, og gjentar dermed ikke noe av dette i denne omgangen.
I forhold til tilleggsutredningene har vi følgende merknader:

Tilleggsutredningen belyser mange viktige punkt, og er detaljert og informativ. Vi mener imidlertid at NVE burde avvist søknadene på et tidligere tidspunkt, og at kostnadene med denne tilleggsutredning dermed kunne vært spart.

Utredningen omhandler kun en samlet vurdering av positive og negative konsekvenser, altså at alle syv vindkraftanleggene bygges ut. Det gis dermed ingen differensiering i forhold til konsekvenser dersom bare deler av planene bygges ut. I prinsippet kunne en tenke seg at de negative konsekvensene ble akseptable om bare et av anleggene ble bygget ut, men dette kommer altså ikke fram. For vår del blir dette imidlertid ikke utslagsgivende, i og med at vi anser konsekvensene for hvert av anleggene som for store uansett om en ser dem hver for seg eller samlet.

I kapittel 2.3.7 og 9.6.2 framkommer det etter vårt syn et argument for utbygging vi ikke kan akseptere. Det kan på ingen måte forsvares at en utbygging må finne sted, slik at myndighetene kan ha et anlegg å lære av mht konsekvensene for miljø. Her er vi faktisk ved et viktig kjernepunkt! En konsekvensutredning skal jo nettopp på bakgrunn av den informasjonen som avdekkes, sile ut prosjekter som en kan gå videre med (uendret eller justert) og stoppe prosjekter en ikke skal gå videre med.

Slik vi ser det har konsekvensutredningen med tilleggsutredningen avdekket at konfliktnivået i disse syv sakene er uakseptabelt høyt. Denne vurderingen samsvarer også med fylkesdelplanen. Planene (i hvert fall 6 av 7) ligger i de såkalte nei-områdene. Vi legger til her at da fylkesdelplanen ble utarbeidet, forelå ikke den kunnskapen vi nå sitter på mht. det nasjonale rovfugltrekket. Det er vår bestemte mening at denne kunnskapen må føre til en revidering av fylkesdelplanen, og at en i de berørte områdene må øke konfliktgraden for naturvern/biologisk mangfold. Dette vil da føre til at flere områder kan bli nei-områder, bl.a. ja-område D og E som berører disse syv sakene.

Naturvernforbundet mener det nå er av enda større betydning at NVE, forholder seg til at de planlagte vindkraftanleggene er innenfor nei-områder – og avviser planene med begrunnelse at de negative konsekvensene for miljøet blir for store.

Naturvernforbundet vil særlig framheve følgende:

– For stort tap av inngrepsfrie områder (INON); hele 14,10 km2. Her legger vi til at tilleggsrapporten kun oppgir hvor mange % dette utgjør i forhold til arealet i hele Rogaland (0,7% av sone 2 og 0,6% av sone 1). Disse tallene ville sannsynligvis sett helt annerledes ut dersom man viste % tap innenfor hver kommune.

– Kartlegging av rovfugl i og ved planlagte vindparker i Sør-Rogaland høsten 2007 av Ambio Miljørådgivning AS, avdekker det vi tidligere har antatt; Det går et omfattende trekk av rovfugler gjennom de områdene det planlegges vindparker i. Dette trekket er av nasjonal verdi, og vi ville anse det som et risikabelt forsøksprosjekt på nivå med russisk rullett om en tillater utbygging av vindkraftverk i et slikt område. Det er riktig nok flere spørsmål som en bør få svar på, men denne informasjonen blir mer verdifull for ornitologer, biologer og forskningsmiljøene generelt. Slik vi ser det er det allerede bevist at det nasjonale rovfugltrekket passerer nettopp det omsøkte området, hvilket er tilstrekkelig til å trekke slutningen om at de negative konsekvensene for miljøet blir for store. Mer informasjon vil med all sannsynlighet bare støtte opp om viktigheten av å la rovfuglene trekke i fred uten å ha en ”propell-skog” som vanskelighetsgrad i hinderløypen ” hvordan-krysse-nordsjøen-best-mulig-med-livet-i-behold.”

Konklusjon
Naturvernforbundet i Rogaland tilrår NVE å avslå alle de syv omsøkte vindkraftanleggene nevnt over, med begrunnelse at de ligger i fylkesdelplanens nei-områder – og at ny informasjon om det nasjonale rovfugltrekket har avdekket at de negative konsekvensene for miljøet er enda større enn fylkesdelplanen har lagt til grunn.