Ulovlig fylling i Sørmarka

Utfylling i et fuktig parti på en beitemark ved Sørmarkveien i Stavanger er ulovlig, hevder Naturvernforbundet. Verken grunneier eller entreprenør har søkt om tillatelse for dumping av gravemasser i beitemarka som regulert som friområde i gjeldende kommuneplan. Forbundet mener kommunen må kreve at fyllingen skal fjernes og skadene repareres.

Stavanger kommune Byggesaksavd.
Olav Kyrresgate
4005 Stavanger Stavanger 31.03.06

att: Helge Svendsen/Dorte Danielsen

Vedr. ulovlig massedeponi i friområde i Sørmarka. Gnr.18,bnr.10 Gabriel Birkeland

I vinter er det fylt stein og grusmasser i et fuktig parti på en beitemark ved Sørmarkveien. Det aktuelle området er i gjeldende kommuneplan vist som friområde. Etter det vi kjenner til er det aktuelle området også omtalt i kommunens naturdatabase.

Vi har fått bekreftet fra kommunens jordbruksjef (Daniela Dobbert), byggesaksavdelingen (Dorte Danielsen) og park- og idrett (Aina Hoven Lunde) at det ikke er søkt godkjenning av tiltaket.

Naturvernforbundet mener fyllingen må anses som et vesentlig terrenginngrep og at tiltaket er søknadspliktig. Vi mener at det i utgangspunktet må stilles krav om at fyllingen fjernes og at terrenget blir restaurert. Bruk av restarealer (myr, våtmark, lynghei, ugjødsla naturbeitemark) til massedeponi er et stort problem på Jæren. En ytterligere reduksjon av restarealene kan medføre tap av viktig biologisk mangfold. Stavanger har svært få restarealer igjen, og det kan derfor ikke tillates at disse arealene blir ødelagt av ulovlig deponering.

Vi vil i denne forbindelse vise til Sola kommune (ved konst.plan- og byggesjef Ingrid Nordbø) som har utarbeidet retningslinjer for massedeponi med den hensikt å forhindre at slik deponering skjer på restarealer. Vi oppfordrer Stavanger kommune om å innføre tilsvarende retningslinjer.

Hvis Stavanger kommune vurderer å behandle en eventuell søknad fra grunneier om å få tiltaket godkjent i etterkant, ber vi om få en slik sak til uttalelse.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma Styreleder

Erik Thoring Daglig leder