Ulovlig fylling på Tasta må fjernes

Etter et oppslag i Rogalands Avis 6. desember tok det byggesakssjefen bare to dager å utferdige et pålegg om fjerning av en ulovlig fylling i et friområde på Tasta. Grunneier må fjerne massene innen 28 februar 2007. Om ikke det skjer vil det påløpe en dagmulkt på kr 500.

Se også 30.10.2006

Utsnitt av reguleringsplan i det aktuelle området

Oversiktskart – plassering av deponi i friområde

Brev fra Stavanger kommune – Pålegg om fjerning