Ulovlig veg blir lovlig

Grunneier Jarle Tveit i Hamrabø i Suldal har det nå svartt på hvitt. Den 150 meter lange traktorvegen han bygde fra Kilen til Kilaløo er nå erklært lovlig av fylkesmannen i Vest-Agder.

Fylkesmannen er enig med Naturvernforbundet om at vegen er ulovlig og uten nødvendige tillatelser. Dette anser fylkesmannen som «svært uheldig». Fylkesmannen har likevel ingen bemerkninger til Suldal kommunes praksis om å godkjenne ulovlige bygde veger i etterkant. Ei heller mener fylkesmannen at tiltaket er til vesentlig skade for områdets miljøverdier, ettersom vegen i hovedsak erstatter en eksisterende veg av dårlige kvalitet. Endelig fastslår fylkesmannen i Vest-Agder at Kilaløevegen tilfredstiller vegforskriftens lønnsomhetskrav. 

Klagen fra Naturvernforbundet er dermed avslått og punktum er endelig satt  i en snart fem år lang sak.

En annen grunneier i Hamrabø, Torunn og Sveinung Havrevoll, har siden 2007 søkt tre ganger om bygging av landbruksveg fra Kleivo til Svinstølen, den såkalte Ådalsvegen. I den siste søknaden fra september 2011 er den omsøkte traseen noe innkortet og veistandarden redusert. Men fylkesmannen i Vest-Agder mener det nye prosjektet har samme negative konsekvenser for INON og og naturmangfoldet. 

Naturvernforbundet klaget på Suldal kommunes tillatelse til bygging av Ådalsvegen, og fylkesmannen gir forbundet medhold.Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.