Ulovlige fyllinger i Stavanger

Naturvernforbundet har registrert flere ulovlige fyllinger i Stavanger. Det groveste tilfellet er på Tasta der en grunneier har fylt forurenset gravemasser i et tidligere beiteområde som nå er regulert til friområde. Naturvernforbundet har anmodet kommunen om å kreve ulovlige fyllinger fjernet.

Kommunalstyret for byutvikling Stavanger, 13.09.2006 Olav Kyrresgate 2 4005 Stavanger

Ulovlige fyllplasser i Stavanger kommune. Henstilling om tiltak.

De omfattende byggeaktivitetene på Nord-Jæren fører til et stort behov for deponering av overskuddsmasse. Dessverre viser det seg at enkelte entreprenører/grunneiere deponerer slik masse uten å ha innhentet de nødvendige tillatelser fra kommunen.

Naturvernforbundet vil med dette anmode kommunalstyret om å iverksette nødvendige tiltak i forhold til to ulovlige fyllinger vi har registrert i Stavanger. Vi vil også be om at det innføres et reglement for håndtering, kontroll og oppfølging av søknader og tillatelser for massedeponi.

Ulovlig massedeponi på Tasta
På eiendommen til Reidar Bårdsen m.fl. på Tasta er det siden i vår blitt fylt overskuddsmasse på et tidligere beiteareal (se vedlagte kart). Massen består i hovedsak av jord, stein og grus, men inneholder også asfalt og betongrester. Fyllingsarealet er på anslagsvis 4 dekar og fyllingshøyden er ca. to meter. Det aktuelle arealet har vært beitemark for husdyr og er i dag regulert som friområde.

Fyllingen er et vesentlig terrenginngrep og omfattes dermed av bestemmelser i plan- og bygningsloven. Det betyr at tiltaket er søknadspliktig. Fyllingen er ikke omsøkt. Det er særlig skjerpende at fyllingen har skjedd i et regulert friområde og i et område med landskap- og naturkvaliteter som kommunen ønsker å ta vare på.

Det er også en skjerpende omstendighet at fyllingen inneholder urene masser. Asfalt og betong skal i utgangspunktet leveres til resirkulering eller deponeres på en slik måte at det ikke kan oppstå forurensende avrenning. Det er ikke søkt om tillatelse etter forurensingsloven.

Naturvernforbundet henstiller til Stavanger kommune om å politianmelde den ulovlige fyllingen på Tasta. Vi vil også henstille til kommunen om å kreve fyllingen fjernet og å pålegge entreprenør/grunneier om å reparere skadene på friområdet.


Ulovlig massedeponi i Sørmarka
Vi viser til vårt brev om ovennevnte datert 31.03.06 (vedlagt) og brev fra byggesaksavdelingen datert 09.08.06.

Så vidt vi kan forstå av brevet fra byggesaksavdelingen anses ikke fyllingen i friområdet i Sørmarka som søknadspliktig. Pålegg til grunneier om å søke tiltaket godkjent etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven er følgelig opphevet.

Naturvernforbundet mener byggesaksavdelingens vedtak er ugyldig. Den aktuelle fyllingen kan ikke betraktes som et mindre vesentlig terrenginngrep. Inngrepet er etter vår oppfatning vesentlig både i omfang, volum og konsekvenser. Det er kjent for byggesaksavdelingen at fyllingen har ødelagt et naturlig våtmarksområde som er registrert i kommunens egen naturdatabase.

Avdelingen anser fyllingen for reparasjon. Hva er fyllingen reparasjon av? Er det våtmarksområdet som er feilen og fyllingen som er reparasjonen? Vi spør fordi vedtaket mangler både beskrivelse og begrunnelse.

Det er to uavhengige grunner til at vedtaket må anses ugyldig:

  1. Tiltaket skulle vært behandlet etter plan og bygningslovens bestemmelser som «et vesentlig terrenginngrep». Det er et skjerpende forhold at tiltaket har skjedd i et friområde med betydelige allmenne interesser.

  2. Saksbehandlingen er ikke i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser med hensyn til begrunnelse av enkeltvedtak (§ 24 og §25) og opplysning om klageadgang (§ 27). Naturvernforbundet er anse som en rettslig part i saken i og med vårt brev av 31.03.06.

Kommunalstyret har hjemmel i forvaltningsloven til å ta denne saken opp til ny behandling, og vi ber om at dette blir gjort.

Skjerpet kontroll med massedeponi
Det er bekymringsverdig at ulovlige massedeponi dukker opp i friområder uten at kommunen reagerer på eget initiativ. Kommunen har daglig tilsyn og vedlikehold av friområdene og da bør man kunne forvente at så vidt grove ulovligheter blir oppdaget og umiddelbart fulgt opp. Tilsvarende må vi kunne forvente at det skjer en reell oppfølging av godkjente deponi for å påse fylling ikke skjer utover tillatelsens rammer.

Vi vil be Stavanger kommune om presentere en oppdatert oversikt over massedeponier, lovlige og ulovlige.

Videre ber vi om at Stavanger kommune innfører forbud mot massedeponier, men med adgang til å søke dispensasjon for fylling på dyrket mark. Ved dispensasjon må det stilles krav til følgende:

a) at utfyllingen ikke berører restarealer

b) at det settes spesifikke krav til fyllingshøyde, fyllingsareal og avslutning

c) at sigevann blir håndtert forsvarlig mht forurensing

d) at matjorda blir tilbakeført på fyllinga

Alle tillatelser må være tidsavgrenset og det må forutsettes en sluttgodkjenning av tiltaket. I en dispensasjon må det fremgå at avvik kan medføre krav om reparasjon av skade eventuelt dagbøter.Med vennlig hilsen

Erik Thoring, daglig leder

Naturvernforbundet i Rogaland