Utfordring til finansministeren og regjeringen fra Naturvernforbundet i Rogaland

Finansminister Kristin Halvorsen deltok på Norges Naturvernforbunds landsmøte 1.-3.juni 2007. Naturvernforbundet i Rogaland benyttet anledningen til å utfordre henne til å styrke forvaltningen av verneområdene. – Det er i år 25 år siden Rogaland fikk sine første naturreservater. Fortsatt er det tvingende nødvendig med en styrket forvaltning av verneområdene, var Eirin Haneberg Weyreuch i Naturvernforbundet i Rogalands klare budskap til Kristin Halvorsen.

Haneberg Weyreuch forklarte finansministeren at det startet med vern av hekkeområder for sjøfugl, og forsatte med våtmarker, myrer og edellauvskog.

– I dag er 1,1 prosent av landarealet i Rogaland vernet som naturreservater. Spørsmålet i dag er om naturreservatene har fungert etter hensikten, altså å sikre artene og deres leveområder mot ødeleggelse. Vårt svar må dessverre bli nei, sa Haneberg Weyreuch

Betydelig motstand fra grunneier – og næringsinteresser førte til at verneområdene både i antall og omfang ble begrenset. Samtidig har forvaltningen av verneområdene vært forsømt i en årrekke hvilket er påpekt fra såvel Direktoratet for naturforvaltning som Riksrevisjonen. Resultatet i dag er at trua naturtyper og utryddingstrua fugler, planter og dyr i reservatene står i fare for å forsvinne. Det skyldes dels at verneområdene er for små til å opprettholde en langsiktig økologisk funksjon og dels at reservatene gror igjen som følge av mangelfull skjøtsel. Varsellampene blinker for flere arter, og om ikke vi gjør aktive grep kan viktige leveområder for utryddingstrua arter gå tapt i overskuelig framtid.

Vi mener at vernearealet i flere viktige naturreservater i Rogaland må utvides dersom det skal være mulig å sikre naturmangfoldet. Og vi mener forvaltningen må styrkes særlig med tanke på bedre tilsyn og økt skjøtsel. Er du og regjeringen enig i våre forslag?

Eirin Haneberg Weyreuch utfordret finansministeren til å styrke forvaltningen av verneområder for sikre et rikt dyre- og planteliv.

Delegasjonen fra Rogaland som deltok på landsmøtet til Norges Naturvernforbund. Bak fra v. Eirin Haneberg Weyreuch, Erlend Randeberg, Reidun Ravndal foran fra v. Ståle Undheim og Erik Thoring.