Utsett vindkraftplan i Bjerkreim!

Naturvernforbundet mener kommunedelplanen for vindkraftutbyging i Bjerkreim bør stilles i bero inntil fylkespolitikerne har behandlet fylkesdelplanen om samme tema. Fylkesmannen har for øvrig fremmet flere innsigelser mot Bjerkreims vindkraftplan. Les mer i Dalane Tidende. Du kan også lese Fylkesmannens vurdering av kommunedelplanen.

Naturvernforbundets høringssvar-

Kommunedelplan for vindkraft, Bjerkreim

Naturvernforbundet i Rogaland viser til sendt kommunedelplan for vindkraft,
Bjerkreim, kommune.

Naturvernforbundet i Rogaland har følgende kommentarer til planforslaget:

1) Planarbeidet må stilles i bero inntil fylkedelsplan for vindkraft i
Rogaland er vedtatt.

Grunngiving:
Fylkesdelsplanarbeidet vil behandle vindkraftplanlegging på et overordnet
fylkesnivå, etter kriterier fastsatt i planprogrammet. Fylkesdelsplanen vil
ende opp med et forslag om arealdisponeringer i forhold til vindkraft, dvs
at planen vil vise «Ja-områder» (områder der det kan bygges vindmøller), «Nei-
områder» (områder der det ikke kan bygges vindmøller) og «Tja-områder» (områder
der det er usikkert om det kan bygges vindmøller). Ellers vil det bli
vedtatt retningslinjer som skal være rettledende for kommunens behandling av
vindkraftsøknaden.

Det har i lagt tid vært påpekt behovet for en overordnet plan for
lokalisering av vindkraft anlegg i Rogaland. Arbeidet er nå kommet godt i
gang og gjøres etter vår oppfatning på en fag- og prosessmessig meget
forsvarlig måte. Planforslaget forventes ferdigstilt i løpet av 2007.
Vindressursene er evigvarende og Rogaland er kanskje det fylket i landet som
har flest søknader om større vindkraftanlegg, sør-fylket topper med antall
søknader i Rogaland og Bjerkreim er den kommunen (trolig i landet) som har
flest antall søknader (størrelse, areal og effekt) om etablering av
vindkraftanlegg. Flere søknader ligger like opptil og over kommunegrensene,
dette gjelder generelt i Rogaland, men spesielt for Bjerkreim. Det er derfor
åpenbart at en slik problemstilling må vurderes på et overordnet nivå i
fylket. Sagt med andre ord, det er meningsløst at hver kommune for seg skal
drive å planlegge isolert vindkraftanlegg, slik Bjerkreim kommune legger opp
til.

2) Kommunedelplan for vindkraft, Bjerkreim må revideres etter at
fylkesdelsplanen er vedtatt og forslag til ja-, nei- og tja-områder fra
fylkesdelsplanen må implementeres i forslag til kommunedelplan.

Grunngiving: Se punkt 1.

3) De områdene som fylkesdelsplan for vindkraft viser som ja-områder må
deretter avmerkes på plankartet til kommunedelplanen og videre tas inn i
kommuneplanens arealdel når den rulleres.

4) Til retningslinjer for vindkraftplanlegging. Etter som det er snakk om
tidsbegrenset konsesjon på 25 år etter energiloven må også reguleringsplanen etter plan-
og bygningsloven samsvare med konsesjonen. Det er fult mulig å tidsbegrense
regulering av vindkraftsanlegg etter plan- og bygningsloven. Dette forholdet
må innarbeides i retningslinjene for vindkraftplanlegging. Dette betyr at
det reguleres for spesialområde vindkraftanlegg for 25 år, deretter faller
området tilbake til uregulert LNF-område. Blir konsesjonen forlenget etter
energilova, må dette også ordnes gjennom en endring av den tidsavgrensa
reguleringsplanen. På denne måten vil kommunen oppnå en mer langsiktig forvaltning og styring av arealene i kommunen.

mvh Naturvernforbundet i Rogaland

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland Rogaland fylkeskommune DN MD OED NVE NNV