Uttalelse til søknad fra A/S Norske Shell om utslipp fra fjellhallene i Risavika, Tananger.

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep.
0032 Oslo

Stavanger 28.07.02
Deres ref: 1998/3448-67 408/89-081

Uttalelse til søknad fra A/S Norske Shell om utslipp fra fjellhallene i Risavika, Tananger.

Naturvernforbundet i Rogaland er fornøyd med at det ser ut til å ha vært gjennomført en grundig analyse av problemstillingene rundt forurensingen fra fjellhallene.

Vi vil imidlertid be om at de foreslåtte avbøtende tiltakene blir nærmere utredet. Det bør vurderes om disse tiltakene kan gjennomføres fra starten av slik at man kan minimalisere risikoen for forurensninger. Tiltaket med å injisere en tetningsskjerm er nevnt som et eksempel. Andre mulige tiltak bør også dokumenteres.

Med vennlig hilsen

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder


Gjenpart til:

Norges Naturvernforbund

Relaterte saker: