Vassdragsplan for Bjerkreimselva

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

27.02.02: Vassdragsplan for Bjerkreimselva

Bjerkreim kommune
Postboks 17
4389 Vikeså

Stavanger 27.02.02

Kommentarer til vassdragsplan for Bjerkreimselva

Vi har med glede registrert forslaget om en vassdragsplan for Bjerkreimselva som er utarbeidet i forbindelse med kommuneplanen. Etter det vi kjenner til er det første gang en Rogalandskommune har utarbeidet en plan som tar sikte på å sikre en bærekraftig forvaltning av et vassdrag.

Bjerkreimselva er i dag fylkets desidert største vassdrag. I en ti-års periode var vassdraget midlertidig vernet mot kraftutbygging. Under Stortingets behandling av Verneplan III foreslo et mindretall i miljøkomiteen varig vern av vassdraget. Villaksutvalget har nylig foreslått Bjerkreimselva som nasjonalt laksevassdrag.

Regjeringen har i stortingsmelding 37 (2000-2001) startet opp arbeidet med en ny og muligens siste vassdragsverneplan (Verneplan V). Bjerkreimsvassdraget er allerede foreslått medtatt i denne verneplanen, et forslag som er støttet av flere politiske parti i fylket.

I kommunens vassdragsplan er det foreslått opprettet en 30 meter vernesone på begge sider av vassdraget. På bakgrunn av det arbeid som allerede er satt i gang med Verneplan V vil vi foreslå at kommunen allerede nå går inn for en vernesone på 100 meter. En slik sone vil neppe by på problemer for dagens bosetning eller etablert virksomhet og bruk langs vassdraget. En 100 meter vernesone vil derimot være til god hjelp for å nå de mål som kommunens vassdragsplan legger opp til.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring
Daglig leder

Rolv Egelandsdal
Saksbehandler

Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland
Eigersund kommune
Dalane Tidende