Vedr. søknader om utslippstillatelser til Svandalselva, Sauda kommune

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA

Stavanger 31.08.04

Vedr. søknader om utslippstillatelser til Svandalselva, Sauda kommune

Etter det vi kan se foreligger det tre søknader om utslippstillatelse til Svandalselva fra henholdsvis Sauda Rørhandel v/Kjetil Rasmussen, Brødrene Selvik AS og Ipec Miljø A/S. Det søkes om bygging av tre separate renseanlegg for i alt 73 hytter. Renseanleggene er av forskjellige type, henholdsvis mekanisk/kjemisk, biologisk og biologisk /kjemisk.
Sauda kommune har fastsatt spesifiserte rensekrav for mellomstore anlegg med utslipp til innsjøer og vassdrag. Kommunen slår fast at utslippstillatelser som blir gitt har til hensikt å sørge for at Svandalselva ikke blir tilført ny forurensing. Rensekravene sammen med kontroll og overvåkingstiltak skal ifølge kommunen gi den nødvendige sikkerhet mot forurensing av Svandalselva fra hyttefeltene.
Naturvernforbundet i Rogaland mener det ikke er tilfredsstillende dokumentert at renseanleggene vil fungere i henhold til rensekravene. Vi viser i den forbindelse til midlertidig utslippstillatelse som ble gitt for Svandal hyttefelt, trinn 1 for perioden 12.12.2003 til 01.07.2004.
I Sauda kommunes vurdering av søkerens rensemetode (Bio-Flow) heter det at anlegget er etablert i myrmasser som ikke egner seg til infiltrasjon. Følgelig vil det ikke skje rensing av fosfor eller bakterier i infiltrasjonsmassene. Det går videre fram av kravene til den midlertidige utslippstillatelsen at det skal foreligge dokumentasjon med hensyn til målt renseeffekt. Vi kan ikke se at det foreligger rapport om dette.
Naturvernforbundet mener det ikke er tilstrekkelig godtgjort at renseanleggene enkeltvis og samlet gir den nødvendige sikkerhet for at Svandalselva ikke blir tilført ny forurensing. Vi mener at søknadene om utslippstillatelse må avvises og at det ikke kan tillates noen form for utslipp til Svandalselva. I kommunedelplanen for Svandalsområdet er det godkjent en betydelig hyttebygging. Det bør derfor vurderes en avløpsløsning for hele området som forutsetter rensing og utslipp til Saudafjorden.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland


Erik Thoring
Daglig leder

Rolv Egelandsdal Saksbehandler

Siste saker: