Verdt å vite om Mosvatnets biologiske mangfold

I 2005 bestilte Stavanger kommune en rapport om det biologiske mangfoldet i Mosvatnet, Mosvannsparken og Vålandsskogen.

Rapporten ble laget av Ambio miljørådgivning og er den første samlede framstillingen av områdets dyre- og planteliv og verneverdier. Her finnes blant annet komplette artslister.

Rapportens sammendrag:

Mosvatnet og dets tilgrensende parkområder fremhever seg som det desiderte viktigste delområdet som er undersøkt. Innenfor dette området er det flere regionalt og nasjonalt viktige forekomster, blant annet flere rødlistede plantearter. Mosvatnet er et regionalt viktig område for flere vannfugler. Parken som omkranser vannet har generelt høy tetthet av hekkende spurvefugl. Området er også fylkets viktigste overvintringslokalitet for kråkefugler.

Vålandskogen og Mosvannsparken fremhever seg ikke som viktige områder for biologisk mangfold, men parkområdene er i seg selv bevaringsverdige. Parkene har relativt lav tetthet av hekkende fugl og områdene framhever seg ikke som viktige funksjonsområder for fugl ellers. Verken naturtyper, vegetasjonstyper eller flora fremheves spesielt i noen av områdene.

Planene for kulvert over motorveien vil kunne gi negative virkninger for flere viktige lokaliteter for biologisk mangfold i den vestre delen av Mosvatnet. Innenfor planområdet finnes nasjonalt og regionalt viktige planter, samt viktige funksjonsområder for vannfugl.

Sothøna er en av Mosvatnets karakterarter. Foto: Erik Thoring