Vern matjorda i Sandnes

Regjeringa nådde ikke målet sitt om å halvere nedbygginga av den beste matjorda i 2010. Målet nås neppe noen gang om kommunene gjør som Sandnes: I kommuneplanen for 2011-2025 er det lagt opp til nedbygging av omlag 2600 dekar dyrka mark. Umoralsk og unødvendig, mener Naturvernforbundet.

Det er ikke mangel på byggegrunn som «tvinger» Sandnes kommune til å bygge ned høyproduktiv jordbruksjord på Vatne, Auestad, Austrått og flere andre steder. Kommunen har som alle vet nok av fjellgrunn. Men i møte med kravene om effektiv infrastruktur, god økonomi og reduserte transportbehov, taper jordvernet som det alltid har gjort. Typisk nok har kommunene i Norges største matfat på Jæren, protestert heftig mot Regjeringens forslag om å innføre juridiske vernegrenser for matjorda. Kommunene mener de er best skikket til å forvalte jordbruksarealene. 

I kommuneplanforslaget tar Sandnes det første skrittet i retning utbygging øst. Men utbygging øst er altså ikke bygging på fjellgrunn slik mange trodde. Kommunen ønsker å bygge ned jordbruksarealene på Vatne, Auestad og Skjørestad sjøl om det foreligger et fullgodt alternativ på Vedafjell-Sviland som sparer betydelige jordbruksarealer. 

Naturvernforbundet, Jordvernforeninga og Bondelaget  krever bedre jordvern i sine uttalelser til kommuneplanen.