Vern om Store Stokkavatn

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

8.11.02 Vern om Store Stokkavatn

Kommunalavdeling byutvikling
Byplanavdelingen
Olav Kyrresgate 23
4005 Stavanger

Stavanger 15.10.02

Plan 1796. Privat reguleringsplan for gnr.38,bnr.143, Sandal
Naturvernforbundet i Rogaland avviser kategorisk det justerte planforslaget fordi det forutsettes at eksisterende bolig i planområdets nordre utkant foreslås bevart og bebodd. Vi gjentar vår uforbeholdne støtte til kommunaldirektørens utsagn i forbindelse med planbehandling i fjor vår:

«Ved en utbygging iht. omsøkt plan mener direktøren at eksisterende bolig på eiendommen må fjernes, slik at det blir en klar avgrensning mellom planlagt bebyggelse og friområde.»

I det reviderte forslaget forsøker man å sukre pillen ved å redusere noe av byggeområdet i felt A. Det hever ikke kvaliteten og bruksverdien av friområdet så lenge det eksisterende huset i området får stå. Dette huset virker praktisk og visuelt som en privatisering av friområdet og kan etter vårt syn ikke aksepteres.

Det er helt uforståelig at byplansjefen mener det reviderte planforslaget «er spesielt en vesentlig forbedring av friområdets funksjonelle betydning og tilknytning til friområdet ved Store Stokkavatnet.» Vi konstaterer at byplansjefen er fullstendig på kollisjonskurs med sin egen kommunaldirektør.

Byplansjefen skriver at boligen ligger i et skogholt og i sterkt skrånende terreng ned mot vatnet slik at boligen ikke kan ses fra Stokkavatnets friområde og gangveien rundt vatnet. Det er ingen formildende omstendighet at boligen ikke kan ses fra gangveien. Poenget er og har alltid vært at om lag to tredjedeler av det aktuelle planområdet kan bli et helhetlig og funksjonelt tillegg til friområdet ved vatnet. Det blir det ikke om boligen får stå. Vi vil også bemerke at et skogholt ikke nødvendigvis er evigvarende. Etter det vi kjenner til er det foretatt hogst i det omtalte skogholtet.

I kommuneplanens arealdel , 2002-2017, heter det at Stavanger må fokusere mer på friområdenes kvalitet framfor kvantitet. Hvis kvalitetsbegrepet skal få noen mening må man benytte enhver anledning til å innløse boliger og bygg i eksisterende friområder. Det vil heve områdenes kvalitet for brukerne. Dessverre ser vi at dette ikke skjer. To eksempler: Midt i kommunens midtre og høyt prioriterte turkorridor (ved Folkeviseveien) unnlot kommunen å innløse et frittliggende, kondemnabelt bolighus. Tilsvarende har kommunen unnlatt å innløse den kondemnable hytta som ligger vegg i vegg med friområdets p-plass ved Ullandhaugtårnet. Her blir det nå bygd bolig selv om p-forholdene er under hver kritikk.

Vi ber Stavanger kommune om å omsette kvalitetsmålet i praktisk handling og sørge for at eksisterende bolig i plan 1796 blir krevd revet og fjernet.

Med hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder

Gjenpart til:
Stavanger kommune, park- og idrettsavdelingen
Fylkesmannens miljøvernavd.

Relaterte saker:

22.04.02: Naturvernforbundet med verneplan for Stavanger

15.04.02: Ros til Stavanger-ordfører

16.10.01: Bygg turstien nå!

10.09.01: Bevar kulturlandskapet nord for Litle Stokkavatn